Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-11-2023: Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt og antall til rund vekt

Erstatter: J-137-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.02.2023

Forskrift om endring i forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. januar 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 36 og 42, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) § 4, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges Økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn (forskrift om utlendingers fiske i NØS) § 14, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard §§ 3 og 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering ved fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann (forskrift om fiske i Svalbards farvann) §§ 1 og 3  og forskrift 20. mai 2009 nr. 534 om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt § 3. 

  I

  I Nærings- fiskeridepartementets forskrift 20. mai 2009 nr. 534 om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt gjøres følgende endringer:

  Forskriftens tittel (endret) skal lyde:

  Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt og antall til rund vekt

  § 2 første ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy som nevnt i § 1 skal angi fangster i rund vekt. Ved beregning av kvantum rund vekt ved kvoteavregning og kontroll av de beskrevne produkttilstander, skal omregningsfaktorer angitt i Fiskeridirektoratets tabeller «Omregningsfaktorer for produkter av ulike arter fra produktvekt til rund vekt» og «Omregningsfaktorer fra antall individ til rund vekt», benyttes.

  § 2 andre ledd (endret) skal lyde:

  Dersom produktet ikke er beskrevet i Fiskeridirektoratets tabell over omregningsfaktorer for produkter av ulike arter fra produktvekt til rund vekt, eller i tabellen for omregningsfaktorer fra antall individ til rund vekt, må fisker i detalj dokumentere og beskrive produktet. I tillegg kan Fiskeridirektoratet pålegge fisker å sende inn opplysninger som nevnt i første setning, samt legge til rette for kontroll om bord i fartøyet.

  Forskriftens vedlegg tas ut av forskriften  

  II

  Forskriften trer i kraft 1. februar 2023.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------------

  Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt og antall til rund vekt

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. mai 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 36 og 42, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) § 4, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges Økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn (forskrift om utlendingers fiske i NØS) § 14, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard §§ 3 og 4 og forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering ved fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann (forskrift om fiske i Svalbards farvann) §§ 1 og 3.

  § 1       Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for norske fartøy. For utenlandske fartøy gjelder forskriften når de fisker i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og i fiskevernsonen rundt Svalbard og Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  § 2       Omregningsfaktorer

  Fartøy som nevnt i § 1 skal angi fangster i rund vekt. Ved beregning av kvantum rund vekt ved kvoteavregning og kontroll av de beskrevne produkttilstander, skal omregningsfaktorer angitt i Fiskeridirektoratets tabeller «Omregningsfaktorer for produkter av ulike arter fra produktvekt til rund vekt» og «Omregningsfaktorer fra antall individ til rund vekt», benyttes.

  Dersom produktet ikke er beskrevet i Fiskeridirektoratets tabell over omregningsfaktorer for produkter av ulike arter fra produktvekt til rund vekt, eller i tabellen for omregningsfaktorer fra antall individ til rund vekt, må fisker i detalj dokumentere og beskrive produktet. I tillegg kan Fiskeridirektoratet pålegge fisker å sende inn opplysninger som nevnt i første setning, samt legge til rette for kontroll om bord i fartøyet.

  § 3       Delegering

  Fiskeridirektoratet kan endre de fastsatte omregningsfaktorer og fastsette nye omregningsfaktorer.

  § 4       Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter § 62 i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova). På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 5       Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  JR/EW