Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-103-2011: Forskrift til lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet kapittel 8 om erstatning til fiskere

Erstatter: J-96-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2009

Forskrift til lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet kapittel 8 om erstatning til fiskere

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 2008 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 8-6 og § 10-18. Fremmet av Olje- og energidepartementet.

  § 1. Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for behandling av erstatningskrav som fremmes som følge av beslagleggelse av fiskefelt i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (loven) § 8-2, forurensning av avfall i medhold av loven § 8-3 og skader som følge av innretninger i medhold av loven § 8-5.

  § 2. Nemnd for behandling av krav

  Krav som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter loven § 8-2 behandles av en nemnd bestående av en representant fra Fiskeridirektoratet, en representant fra Oljedirektoratet og et medlem som fyller kvalifikasjonene til dommer, jf. lov 13. august 1915 nr. 5 § 53 og § 54.

  Nemnden skal behandle et krav etter loven § 8-2 innen fire måneder fra det tidspunkt kravet kom frem til nemndens sekretariat, jf. § 7. I særlige tilfeller kan nemnden bestemme at saksbehandlingstiden kan forlenges.

  Krav som følge av forurensning og avfall etter loven § 8-3 og skadevoldende innretninger etter loven § 8-5 behandles av en nemnd bestående av en representant for fiskeriorganisasjonene, en representant for selskaper med tillatelse etter loven § 3-3 og et medlem som fyller kvalifikasjonene til dommer, jf. lov 13. august 1915 nr. 5 § 53 og § 54.

  Medlemmet med dommerkompetanse er nemndens leder.

  Nemndens avgjørelser fattes ved flertallsvedtak.

  § 3. Klagenemnd

  Vedtak fattet av nemnd som nevnt i § 2 kan påklages innen 2 måneder til en klagenemnd bestående av en representant for henholdsvis Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet, fiskeriorganisasjonene og selskaper med tillatelse etter loven § 3-3 samt et medlem som fyller kravene til dommer.

  § 2 fjerde ledd og femte ledd får tilsvarende anvendelse.

  § 4. Oppnevning av nemnd og klagenemnd

  Nemndene nevnt i § 2 og § 3 oppnevnes av Kongen for to år av gangen.

  Det oppnevnes et varamedlem for hvert medlem.

  § 5. Bevisvurdering for solidaransvar etter loven § 8-4

  Ved bevisvurdering etter bestemmelsen om solidaransvar etter petroleumsloven § 8-4 skal det særlig legges vekt på:

   a)

   den skadevoldende gjenstandens art, hvis dette kan bringes på det rene,

   b)

   posisjon for skadehendingen (forlatt borefelt eller supplybåtrute),

   c)

   skaden eller skadens art,

   d)

   skadehendingens forløp,

   e)

   erfaring fra tidligere fiske i området, og

   f)

   rapporter om foretatte kontroller fra Oljedirektoratet.

  § 6. Erstatningskrav

  Krav om erstatning fremmes på nærmere fastsatt skjema.

  Kravet sendes via Fiskeridirektoratets regionkontorer til nemndens sekretariat.

  § 7. Sekretariat

  Sekretariatet for nemndene tilligger Fiskeridirektoratet.

  § 8. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2009.

  Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 27. juli 1990 nr. 628 til petroleumsloven kap VI om erstatning til fiskere.

   AB/EW