J-102-2007: Forskrift om fremmede ikke-militære fartøys anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold

Gyldig fra: 27.04.2007

Forskrift om endring i forskrift av 23. desember 1994 om fremmede ikke-militære fartøys anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. april 2007 med hjemmel i lov om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann av 17. desember 1966 § 9, tredje ledd. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

  I

  I forskrift om endring i forskrift av 23. desember 1994 om fremmede ikke-militære fartøys anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold gjøres følgende endringer:

  Hjemmelshenvisning (endret) skal lyde:

  Fastsatt ved kgl.res. 23. desember 1994 med hjemmel i straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 § 418 nr. 2, lov av 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter § 1 og lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen §§ 8 og 9. Fremmet av Forsvarsdepartementet.

  § 12, andre ledd (endret) skal lyde:

  Fremmede ikke-militære fartøy kan, når særlige grunner foreligger, nektes adgang til norsk indre farvann. Slike særlige grunner foreligger blant annet når fartøy planlegger anløp som ledd i fiske eller ilandføring av fangst som beskrevet i lov av 17. juni 1966 nr.19 om forbud mot at utlendinger driver fiske mv. i Norges territorialfarvann § 8 første ledd eller dersom vilkårene for å nedlegge forbud etter samme lovs § 9 er oppfylt.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om fremmede ikke-militære fartøyers anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold.

  Fastsatt ved kgl.res. 23. desember 1994 med hjemmel i straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 § 418 nr. 2, lov av 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter § 1 og lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen §§ 8 og 9. Fremmet av Forsvarsdepartementet.

  Innledende bestemmelser

  § 1.

  Disse regler gjelder kun når Norge og den stat hvis flagg fartøyet er berettiget til å føre befinner seg i fredstilstand, eller inntil beredskapstiltak er iverksatt.

  § 2.

  Reglene får ikke anvendelse i norsk territorialfarvann ved Svalbard, Jan Mayen og biland, med mindre annet følger av lov.

  § 3.

  Med fremmed ikke-militært fartøy forstås i disse regler ethvert utenlandsk fartøy, samt norsk fartøy med utenlandsk fører, som ikke faller inn under gjeldende norske regler for fremmede krigsskip og militære luftfartøyers adgang til norsk territorialfarvann under fredsforhold. Med fremmed ikke-militært fartøy forstås i disse regler også det utstyr (livbåter, landingsbåter, luftfartøyer o.l.) som hører til fartøyet.

  § 4.

  Reaktordrevne fartøyer er underlagt særskilt konsesjonsplikt iht lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet § 4. Fartøyer som fører atomsubstans er underlagt løyvetvang etter samme lov § 5.

  § 5.

  Reglenes §§ 13, 15 og 16 gjelder med de begrensninger som følger av overenskomst med fremmed stat.

  § 6.

  Lystfartøyer med visumpliktig utlending skal forholde seg som angitt i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, gitt ved kronprinsregentens res. av 21. desember 1990 nr. 1028 §§ 83 og 111.

  Lystfartøyer større enn 24 meters lengde eller 50 bruttotonn, skal følge påbudte leder og har meldeplikt etter § 17 og kan pålegges rapporteringsplikt etter § 19. Forøvrig er lystfartøyer unntatt fra begrensningene i §§ 16, 17, 18 og 19.

  Norsk territorialfarvann og sjøgrenser

  § 7.

   a.

   Med grunnlinjene forstås rette linjer trukket mellom grunnlinjepunktene.

   b.

   Med norsk territorialfarvann forstås alt farvann innenfor territorialgrensen.

   c.

   Med norsk indre farvann forstås alt farvann som ligger innenfor grunnlinjene.

   d.

   Med sjøterritoriet forstås farvannet mellom grunnlinjene og territorialgrensen.

  Skipsførers ansvar

  § 8.

  Førere av alle fremmede ikke-militære fartøyer plikter å gjøre seg kjent med innholdet i disse regler før anløp av norsk territorialfarvann finner sted.

  Norske myndigheter

  § 9.

  Med norske myndigheter menes i disse regler Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger. Alle henvendelser, meldinger, rapporteringer, klareringssøknader m.m. til norske myndigheter skal rettes til Forsvarskommando Nord-Norge (FKN) ved anløp nord for 65 ° N og Forsvarskommando Sør-Norge (FKS) ved anløp sør for 65 ° N og skal fremmes på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

  Uskyldig gjennomfart i sjøterritoriet

  § 10.

  Fremmede ikke-militære fartøyer har adgang til uskyldig gjennomfart på sjøterritoriet. Med uskyldig gjennomfart forstås navigasjon over sjøterritoriet, enten i transitt eller på vei til eller fra norsk indre farvann eller havn.

  Stans eller ankring på sjøterritoriet under gjennomfarten er kun tillatt når dette er et ledd i normal seilas eller er nødvendig på grunn av force majeure eller havsnød eller for å yte assistanse til personer, skip eller luftfartøy som er i fare eller nød.

  § 11.

  Fartøy i uskyldig gjennomfart på sjøterritoriet som av grunner nevnt i § 10 annet ledd må ta stasjonært opphold eller anløpe norsk indre farvannn eller havn, skal uten unødig opphold gi melding til norske myndigheter.

  Fremmede ikke-militære fartøyers adgang til norsk indre farvann

  § 12.

  Fremmede ikke-militære fartøyer som ikke omfattes av oppregningen under § 13, kan med de begrensninger som følger av § 16 anløpe norsk indre farvann uten skriftlig forhåndstillatelse.

  Fremmede ikke-militære fartøy kan, når særlige grunner foreligger, nektes adgang til norsk indre farvann. Slike særlige grunner foreligger blant annet når fartøy planlegger anløp som ledd i fiske eller ilandføring av fangst som beskrevet i lov av 17. juni 1966 nr.19 om forbud mot at utlendinger driver fiske mv. i Norges territorialfarvann § 8 første ledd eller dersom vilkårene for å nedlegge forbud etter samme lovs § 9 er oppfylt.

  § 13.

  Følgende fremmede ikke-militære fartøyer har kun adgang til norsk indre farvann etter skriftlig tillatelse gitt på forhånd av norske myndigheter:

   a.

   Forskningsfartøyer.

   b.

   Seismikkfartøyer og andre fartøyer med utstyr som benyttes til oppmåling og kartlegging av havbunnen.

   c.

   Fabrikkfartøyer, verkstedsfartøyer og ekspedisjonsfartøyer.

   d.

   Spesialfartøyer, herunder flytende og flyttbare oljeplattformer, slepebåter, mudderprammer, isbrytere og flytekraner, med mindre anløpet er et nødvendig ledd i forpliktende avtale med norsk firma i forbindelse med oppdrag i norsk havn.

   e.

   Sivile statsfartøyer samt hjelpe- og støttefartøyer til marineenheter.

   f.

   Fartøyer som nevnt i § 4 i disse bestemmelsene.

   g.

   Fartøy som medbringer luftfartøy.

  I tvilstilfelle avgjør norske myndigheter om et fremmed ikke-militært fartøy faller inn under denne bestemmelse.

  § 14.

  Fartøyer som nevnt i § 13 bokstav b, c, d og g kan gis adgang til norsk indre farvann uten forutgående skriftlig søknad for reparasjon eller opplag i norsk havn, under forutsetning av at det foreligger en forpliktende avtale med et norsk firma. Fristene i § 15 kan fravikes i tilfeller som nevnt. Melding om slikt anløp skal gis snarest mulig til norske myndigheter.

  Fremmede ikke-militære fartøyer som må søke nødhavn av grunner som nevnt i § 10 annet ledd, har adgang til norsk indre farvann uten skriftlig forhåndstillatelse.

  § 15.

  Skriftlig søknad om tillatelse til anløp etter § 13 bokstav a, b, c, d, e og g skal være norske myndigheter i hende senest 7 dager før anløpet ventes å finne sted. Søknad etter § 13 f skal være norske myndigheter i hende senest 14 dager før anløpet ventes å finne sted. Enhver søknad skal inneholde de i § 17 nevnte opplysninger og eventuelle andre opplysninger som antas å være av betydning for det planlagte anløpet.

  Uavhengig av disse regler kan norske myndigheter avkreve fremmede ikke-militære fartøyer opplysninger som må antas å være av betydning for det planlagte anløpet, herunder opplysninger om fangst som er om bord og fangstaktivitet som fartøyet har utøvd innenfor norsk fiskerijurisdiksjon, dersom fartøyet skal levere fangst i Norge.

  Anløp, ferdsel og meldeplikt ved seilas i norsk indre farvann

  § 16.

  Anløp av og ferdsel i norsk indre farvann for fremmede ikke-militære fartøyer er begrenset til følgende aktiviteter:

   a.

   Seilas til og fra norske havner i forbindelse med lasting, lossing, proviantering, bunkring, utføring av nødvendige reparasjoner eller gjennomføring av forpliktende avtaler med norske interesser. Liggetid i norsk havn skal begrenses til det som er nødvendig ut fra formålet med anløpet.

   b.

   Seilas i transitt i fastsatte seilleder når dette er nødvendig ut fra fartøyets oppdrag.

   c.

   Seilas for å søke nødhavn.

  Stans eller ankring under seilasen i indre farvann er kun tillatt når dette er et ledd i normal navigasjon eller er nødvendig på grunn av force majeur eller havsnød eller for å yte assistanse til personer, skip eller luftfartøy som er i fare eller nød. Ved stasjonært opphold skal melding gis til norske myndigheter uten unødig opphold.

  § 17.

  Førere av alle fremmede ikke-militære fartøyer med lengde større enn 24 meter eller tonnasje større enn 50 bruttotonn som skal anløpe norsk indre farvann, har meldeplikt og skal senest 24 timer før ankomst til indre farvann sende melding til norske myndigheter. Slik melding kan være skriftlig eller muntlig, og skal inneholde:

   a.

   Fartøyets eventuelle IMO-identifiseringsnummer.

   b.

   Fartøyets nasjonalitet, navn, internasjonale radiokallesignal (kjenningsbokstaver) og eventuelle mobil- og satellittelefonnumre.

   c.

   Fartøyets type, last, dypgående og størrelse oppgitt i bruttotonn.

   d.

   Hensikten med anløpet, herunder eventuelle opplysninger om anløp som nevnt i § 14 i disse bestemmelser.

   e.

   Angivelse av posisjon i bredde og lengde der fartøyet planlegger å krysse norsk grunnlinje ved ankomst og avgang.

   f.

   Hvilke havner som ønskes anløpt, med angivelse av ankomst- og avgangstidspunkt.

   g.

   Norsk kontaktpunkt (agent, operatør, reder el.l.).

  Ved endringer i den innmeldte seilingsplanen skal norske myndigheter underrettes omgående.

  Person- og bilferger i regelmessig fart til og fra norske havner er unntatt fra meldeplikten dersom godkjent ruteplan er fremsendt til norske myndigheter senest 14 dager før trafikken iverksettes. Ved opphør eller større endringer av ruteplanen skal norske myndigheter underrettes.

  Fartøyer som nevnt i § 13 har meldeplikt som beskrevet ovenfor uansett størrelse eller lengde.

  Farleder og rapporteringspunkter i norsk indre farvann

  § 18.

  Ved all ferdsel i norsk indre farvann skal fremmede ikke-militære fartøyer kun bruke de leder som er bestemt av Forsvarsdepartementet.

  § 19.

  Ved inn- og utpassering av indre farvann, samt ved passering av nærmere angitte geografiske posisjoner i leden, skal fremmede ikke-militære fartøyer rapportere til norske myndigheter. Slik rapportering skal inneholde fartøyets navn, kallesignal og bestemmelsessted, samt antatt passeringstid av neste rapporteringspunkt eller ankomst til neste havn. Rapporteringspunktene fastsettes av Forsvarsdepartementet.

  § 20.

  Fremmede ikke-militære fartøyer som må anløpe norsk indre farvann på grunn av force majeur eller havsnød eller for å yte assistanse til personer, skip eller luftfartøy som er i fare er unntatt fra foranstående bestemmelser om rapporteringsplikt og bruk av seilleder. Slikt fartøy skal imidlertid omgående og på hurtigste måte kontakte norske myndigheter for deretter å motta nærmere anvisninger om ankring eller videre seilas.

  Opphold i norsk territorialfarvann

  § 21.

  Uten spesiell tillatelse fra norske myndigheter må det ikke utføres andre registreringer eller målinger enn slike som er nødvendig for sikker navigering.

  § 22.

  Det er forbudt for enhver om bord på fremmed ikke-militært fartøy å oppta kart eller kartskisse over rikets havner, farvann, flyplasser eller sjøflyhavner. Det er videre forbudt å oppta kart, kartskisse, fotografi eller beskrivelse av norske militære anlegg og oppsetninger.

  § 23.

  Fremmed ikke-militært fartøy skal ha nasjonalflagget heist hele døgnet under seilas i norsk territorialfarvann. Ligger fartøyet oppankret eller fortøyd, skal flagget være heist om dagen.

  § 24.

  Befal på norsk krigsskip eller bevoktningsfartøy og andre befalingsmenn i Forsvaret kan visitere ethvert fremmed ikke-militært fartøy, herunder dets papirer, last, utstyr og personer om bord. Føreren av det visiterte fartøy skal yte all assistanse for å lette visiteringen, herunder å stille til rådighet, fartøyets kommunikasjonsutstyr uten vederlag. På oppfordring skal han gi opplysninger av interesse for norske myndigheter. Han plikter å følge anvisninger for videre seilas.

  § 25.

  Fører og besetning på fremmed ikke-militært fartøy skal følge gjeldende norsk lovgivning, herunder miljø-, sunnhets-, toll-, los-, trafikk-, havne-, utlendings- og ordensbestemmelser. Norske regler for bruk av kommunikasjonsutstyr skal iakttas.

  Brudd på bestemmelsene

  § 26.

  Dersom fører eller besetning på fremmed ikke-militært fartøy ikke følger de regler som er fastsatt for fartøyets opphold og seilas i norsk territorialfarvann, kan norske myndigheter gi fartøyet pålegg om å forlate norsk territorialfarvann straks eller innen en nærmere fastsatt og rimelig tidsfrist. Fartøyet kan videre bringes inn til nærmeste politimyndighet for påtale og straffeforfølging.

  § 27.

  Når ikke annet følger av lov, straffes overtredelse av disse regler etter lov av 22. mai 1902 nr. 10 § 418 nr. 2 med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder.

  Avsluttende bestemmelser

  § 28.

  Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger kan gi dispensasjon fra disse bestemmelsene og kan gi nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av forskriften.

  § 29.

  Denne forskrift trer i kraft 1. mai 1995.

  Samtidig oppheves følgende forskrifter:

   -

   forskrift av 9. februar 1968 nr. 2 om forbudte sjøområder på norsk territorium,

   -

   forskrift av 9. februar 1968 nr. 3 om fremmede ikke-militære fartøyers adgang til norsk territorium under fredsforhold,

   -

   forskrift av 15. april 1988 nr. 300 om ferdsel under fredsforhold på norsk territorium for fartøyer registrert i Norsk internasjonalt skipsregister.

  HØ/EW