Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Levendelagring av villfanget fisk

Landingsforskriftens krav om veiing innebærer at det må søkes om dispensasjon dersom levende fangst ikke kan veies.

Forskrift om landings- og sluttseddel (lovdata.no) er revidert med ikrafttredelse 1. mars 2020.

Landingsforskriften § 5 endret. Det er ikke lenger anledning til å fastsette vekten av levende fisk som «antall fisk i landingen multiplisert med gjennomsnittsvekten til et representativt utvalg».

Dersom vekten av levende fisk ikke kan fastsettes på godkjent veiesystem, må det søkes om dispensasjon.

I dispensasjonssøknaden opplyses det om:

  • Navn, adresse og e-postadresse på den som søker
  • fartøyets navn og  fiskerimerke
  • hva søkes det om (f.eks. søknad om dispensasjon fra veieplikten i landingsforskriften § 5, første ledd)
  • årsak til søknaden (f.eks. landing av levende fisk til merd uten mulighet for å veie fisk, og hvorfor dette ikke er mulig)
  • beskrivelse av metode for å fastsette kvantum (f.eks. antall fisk i landingen multiplisert med gjennomsnittsvekten av et representativt utvalg fisk)
  • navn på mottaker(e),
  • merdanleggets/-anleggenes registreringsnummer hos Norges Råfisklag

Søknad om dispensasjon sendes til postmottak@fiskeridir.no .

Fiskeridirektoratet ønsker å benytte disse dispensasjonene til å gi næringen anledning til å utvikle egnede målesystemer for veiing av levende fisk. Det må derfor forventes at fremtidige dispensasjoner vil knyttes opp mot planer for fremdrift og anskaffelse av egnede målesystemer tilpasset håndtering av levende fisk.