Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tildeling av rekrutteringskvoter

Fiskeridirektoratet har tildelt rekrutteringskvotebonus for 2024 til seks nye unge fiskere, tre kvinner og tre menn.

Tildelingen er gjennomført ved loddtrekning, da det var flere søkere som oppfylte vilkårene for tildeling enn det var antall rekrutteringskvotebonuser som skulle tildeles.

Ordningen innebærer at unge fiskere i åpen gruppe kan få tildelt en kvotebonus som gir et samlet kvotegrunnlag på 80 prosent av fartøykvoten i lukket gruppe i en periode på inntil fem år. Tildelingen gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62° N, makrell og sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild.

Tre kvinner og tre menn

Det var i alt 58 søkere, 8 kvinner og 50 menn. Av de 58 som søkte fant vi at det var 49 som innfridde vilkårene for å være med i trekningen, 7 kvinner og 42 menn.

De tildelte:

  • Aili Johansen, Nesseby kommune
  • Inger-Marie Høyland Kleppe, Øygarden kommune
  • Heidi Fredheim Jensen, Vardø kommune
  • Hans-Isak Leithe Røsvik, Giske kommune
  • Bjarte Gunnarsjaa Harkestad, Oslo kommune
  • Nils Henrik Møgster, Tromsø kommune

Vilkår for nytildeling

Dette er vilkårene for nytildeling:

Søker må være yngre enn eller fylle 30 år det kalenderår det søkes om nytildeling av rekrutteringskvotebonus. Kvinnelige fiskere må være yngre enn eller fylle 40 år det kalenderår det søkes om nytildeling av rekrutteringskvotebonus.

Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.

Søker må ha drevet fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte har eid mer enn 50 % av i minst 24 måneder i løpet av de tre siste kalenderår før det året det søkes om nytildeling. Fangstverdien i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.

Søker må være majoritetseier i et merkeregistrert fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvotebonus i.

Søker kan ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av fiskeriene som rekrutteringskvotebonusen gjelder for.

Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.

Søknadsskjema tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider må benyttes.

Med majoritetseier regnes den som eier over 50 % av andelene i fartøyet.

Oppdatert: 04.03.2024