Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvantum av torsk og hyse

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttet tredjelandskvantum i NØS til de nasjonale kvotene av torsk og hyse nord for 62°N.

Kvantumet utgjør 843 tonn torsk og 1 568 tonn hyse, og refordeles etter gjeldende fordeling. Dette innebærer en liten økning i fartøyenes garanterte kvoter, og tillegget inngår i overføringsgrunnlaget ved kvoteoverføring på fartøynivå fra 2024 til 2025. 

Det er tidligere tilbakeført 2 000 tonn torsk, som er fordelt med 1 000 tonn til fartøy i åpen gruppe og 1 000 tonn til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter.

Nye totalkvoter blir 214 967 tonn torsk, 219 041 tonn justert for kvotefleksibilitet, og 72 173 tonn hyse, 75 624 tonn justert for kvotefleksibilitet. 

Forskrift

J-30-2024: Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2024

Oppdatert: 01.03.2024