Styrker vern av kysttorsken

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre ytterligere tiltak for vern av kysttorsken i nord. 

Formålet med tiltakene er å redusere uttaket av kysttorsk for å sikre en bærekraftig forvaltning, som bidrar til økt rekruttering og gjenoppbygning av kysttorskbestandene.

Tiltakene er et resultat av Fiskeridirektoratets arbeid med del to av høringen om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N.

Høring om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N

– Noen av tiltakene trer i kraft allerede ved årsskiftet, mens andre trer i kraft senere, sier Trond Ottemo, seksjonssjef ved seksjon fiskeriregulering.

  • 1. april 2024: Hvert fartøy kan fiske etter torsk med maksimalt 80 garn innenfor fjordlinjene nord for 62° N. Dersom fartøyet fisker etter torsk med garn både innenfor og utenfor fjordlinjene, skal det totale antallet garn i fisket etter torsk ikke overstige 80. 
  • 1. januar 2024: Øker minstemålet for torsk fra 44 cm til 55 cm innenfor 4 n. m. av grunnlinjene. 
  • 1. januar 2024: Tillatt innblanding av torsk under minstemål i fisket etter torsk med juksa og line økes til 20 % i antall i de enkelte fangster innenfor 4 n. m. av grunnlinjene.
  • 1. januar 2024: Innblanding av undermålstorsk i de enkelte fangster ved snurrevadfiske i statistikkområde 03 og 04, økes fra 15 % til 20 %, de siste seks månedene av året. Hvorav maksimalt 15 % kan være under 44 cm, i antall i de enkelte fangster.
  • 1. januar 2025: Ved fiske etter torsk med snurrevad for fartøy over 11 meter skal det være kvadratmasker i fiskeposen med en maskestørrelse på 130 mm nord for 62° N innenfor 4 n. m. av grunnlinjene.
  • 1. januar 2025: Området for det generelle påbudet om kvadratmasker i fiskepose ved fiske med snurrevad utvides fra 64° N, sørover til 62° N.

Garnbegrensning

Hvert fartøy kan maksimalt drive torskefiske med 80 garn innenfor fjordlinjene. Dersom fartøyet fisker etter torsk med garn både innenfor og utenfor fjordlinjene, skal det totale antallet garn i fisket etter torsk ikke overstige 80.

– Garnbegrensningen er viktig, fordi en betydelig del av kysttorsken fiskes i fjordene. De samme fjordene er ofte viktige gyte- og oppvekstområder for kysttorsken, sier Ottemo.

Økt minstemål

Minstemålet for torsk økes fra 44 cm til 55 cm innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene. Dette gjelder også for fritids- og turistfiske.

– Økt minstemål er et effektivt reguleringstiltak som blant annet skal sikre at flere individer får gyte før de fiskes. Dette er det viktigste enkelttiltaket for vern av kysttorsken, sier Ottemo.

Fiskeridirektoratet er oppmerksom på at enkelte fiskerier og områder, kan møte spesielle utfordringer knyttet til dette tiltaket. Det er derfor tillatt mer torsk under minstemål for enkelte fiskerier.

– Vi kommer til å følge med fremover, og det kan bli gjort justeringer ved behov for å sikre et tilstrekkelig vern av kysttorsken og fornuftig ressursutnyttelse, sier Ottemo.

Snurrevadreguleringer

For å hindre for stor andel undermåls torsk i fangstene, blir minste tillatte maskevidde i snurrevad økt til 130 mm nord for 62° N innenfor firemila i direktefiske etter torsk.

Området for det generelle påbudet om kvadratmasker i fiskeposen i snurrevad utvides også til å inkludere området fra 64° N til 62° N. Maskevidden på 120mm opprettholdes i fiske etter andre fiskeslag.

– Fordi endringer i redskap krever at fiskeren investerer i nye fiskeposer til snurrevaden, vil det være en overgangsperiode på et år. Kravene til maskestørrelse i garnfiske etter torsk er allerede godt tilpasset det nye minstemålet, sier Ottemo. 

Samarbeid i tiden fremover

Fiskeridirektoratet skal i samarbeid med Havforskningsinstituttet, næringen og lokale interesser arbeide med vern av gytefelt for kysttorsk.

– De lokale forbudsområdene i Troms og i Finnmark skal også tilpasses dagens behov, sier Ottemo. 

 

Oppdatert: 02.01.2024