Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kvotejusteringene for torsk, hyse og sei

Kvotene er nå justert i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62° nord.

Nye kvoter på fartøynivå fremgår av ny forskrift:

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2024

De justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei for 2024 ser slik ut:

  • Torsk: 218 198 tonn
  • Hyse: 74 056 tonn
  • Sei: 207 640 tonn

Torsk

Kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2023, og det gjensto 4 074 tonn ved årsskiftet, som overføres til norsk totalkvote i 2024.

Fiskesalgslagene har beregnet at 740 fartøy får overført torskekvote fra 2023 til 2024. Totalt ca. 9 000 tonn overføres til 2024 på fartøynivå, det vil si 3 % av justert norsk totalkvote for 2023.

Ved beregning av fartøykvoter i 2023, ble det utdelt til sammen nesten 11 000 tonn for mye i de lukkede gruppene. Dette innebærer at fartøykvotene var svakt overregulert i 2023, noe som har ført til at enkelte grupper har “overfisket” sine gruppekvoter, det vil si fisket på forskudd.

Kvantumet fisket utover gruppekvotene i 2023 kommer til fratrekk på gruppekvotene i 2024. Dette medfører også at det overføres mer på fartøynivå enn det som gjenstår av gruppekvoten i enkelte grupper. Det overføres dermed til sammen -5 539 tonn på gruppenivå. Det er tatt høyde for dette ved fastsettelse av fartøykvotene i år, slik at ingen får lavere kvoter.

Det gjenstår 597 tonn av avsetningene tatt fra «toppen» som overføres på total-kvotenivå etter gjeldende fordeling. Totalkvote justert for kvoteoverføringer utgjør 218 198 tonn torsk.

Hyse

Også hysekvoten ble godt utnyttet i 2023, og det gjenstår 3 451 tonn som overføres til norsk totalkvote for 2024. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 74 056 tonn hyse i 2024.

Som følge av lav utnyttelse av hysekvotene de siste årene, er det som en prøveordning innført en ny modell for avregning på gruppenivå. Dette innebærer at i de tilfeller Fiskeridirektoratet refordeler for å legge til rette for at hysekvoten kan utnyttes fullt ut, skal hver gruppe få maksimalt overført 10 % av gruppekvoten. Dersom enkelte grupper har overfisket gruppekvoten, skal gruppen ikke få fratrekk til neste år, men få overført restkvantum så langt det er dekning innenfor totalkvoten.  

I fisket etter hyse får kystflåten og seitrålerne overført 10 % av sine gruppekvoter til 2024. Dette utgjør 4 519 tonn. Torsketrålerne og konvensjonelle havfiskefartøy har fisket utover sine gruppekvoter som følge av refordelinger for å legge til rette for at nasjonal kvote kan utnyttes fullt ut. Det er ikke kvantumsmessig dekning for hele “overfisket”, slik at til sammen 1 068 tonn hyse kommer til fratrekk fra inneværende års gruppekvoter.

Sei

Kvotene på sei er beregnet marginalt overutnyttet i 2023, og 1 683 tonn trekkes fra norsk totalkvote for 2024. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 207 640 tonn sei.  

Trålgruppen har den høyeste utnyttelsen, og justert kvote er for disse redusert med om lag 3 500 tonn. Notgruppen tilføres i overkant av 1 000 tonn, og konvensjonell gruppe tilføres netto om lag 600 tonn.

Spesielt lukket gruppe under 11 m hjemmelslengde og åpen gruppe underutnyttet sine kvoter slik at et betydelig kvantum ble overført på totalkvotenivå fra disse til alle fartøygruppene.

De justerte total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2024.

Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2023, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen.

Ved årsskiftet ble kvotene på fartøynivå fastsatt innenfor cirka 90 prosent av gruppekvotene, gitt prognose om forventet fisketakt ut året. Dette gjelder ikke fartøy i åpen gruppe og fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen som har fått utdelt hele kvotegrunnlaget i tidligere forskrift.

Bakgrunn

For flere detaljer rundt kvoteoverføringene fra 2023 til 2024, se disse dokumentene:

Kvotefleksibilitetsordningen i fisket etter torsk og hyse - kvoteoverføringer fra 2023 til 2024

Kvotefleksibilitetsoppgjør januar 2024 sei nord

 

Oppdatert: 08.02.2024