Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kvotefaktorer og fartøykvoter for fangst av kongekrabbe

Fiskeridirektoratet har tildelt kvotefaktorer for 2024 til fartøy registrert med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

Kvotefaktorene fastsettes primært på bakgrunn av sluttseddelført omsetning av andre fiskeslag enn kongekrabbe i 2023, med unntak av kaisalg og inndratt fangst. For de som sender inn dokumentasjon på inntekt fra laksefiske vil vedtak om forhøyet kvotefaktor gjøres når denne dokumentasjonen er tilgjengelig.

Fastsettelse av kvotefaktorer

973 fartøy er registrert med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe pr. 08.01.2024.

Kvotefaktor

0,1

0,25

0,5

1,0

Antall fartøy

43

12

85

833

Oversikt over fartøy med adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteområdet.

Fiskeridirektoratet gjør spesielt oppmerksom på at registrering i våre registre i seg selv ikke er tilstrekkelig for at fartøy kan delta i fiskeriet, men at det er en grunnleggende forutsetning at vilkårene i deltaker- og reguleringsforskriften er oppfylt. Fartøyet må også tilfredsstille vilkårene i reguleringsforskriften for å få tildelt høyere kvotefaktor enn 0,1.

Kvoter

Det er fastsatt en totalkvote for 2024 på 821 tonn hannkrabber, 60 tonn hunnkrabber og 145 tonn skadede hannkrabber.

Av kvantumet hannkrabber er det avsatt 5 tonn til forskningskvote, 1 tonn til fritidsfiske, 5 tonn til undervisningskvoter, 10 tonn til turistfisket, 10 tonn til ungdomsfangstordningen og 70 tonn til bifangstordning.

Fartøykvoter

Totalkvoten for 2023 er estimert overfisket med 47 tonn per 08.01.2024. Dette trekkes fra inneværende års totalkvote i henhold til kvotefleksibilitetsordningen. Fiskeridirektoratet viser til etablert praksis der total- og gruppekvoter i reguleringsforskriftene ikke blir justert for eventuelt over- eller underfiske, men at kvoter på fartøynivå er justert for overføring av kvoter mellom ulike kvoteår.

Fartøykvotene i 2024 blir med dette som følger:

Kvotefaktor

0,1

0,25

0,5

1,0

Fartøykvote (tonn)

0,07

0,19

0,37

0,74

Eventuelle feil eller mangler kan meldes til Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 09.01.2024