Kravet i landingsforskriften til adskillelse og merking av fisk

Hovedregelen er at all fisk fra et fartøy skal holdes adskilt fra fisk som landes fra andre fartøy frem til veiingen er avsluttet og seddelen er skrevet.

Fiskeridirektoratet har tidligere åpnet for en ordning der mindre kvanta fisk fra en landing kan blandes med tilsvarende små kvanta fra andre landinger før hele fangsten er innveid, den såkalte «slumpkarordningen».

I henhold til landingsforskriften (lovdata) § 17 første og andre ledd, skal all fisk fra et fartøy holdes adskilt fra fisk som landes fra andre fartøy frem til veiingen er avsluttet og seddelen er skrevet. Fisken skal fortløpende og umiddelbart etter at den er veid merkes på fartøynivå frem til den settes i produksjon, eller frem til den transporteres bort fra mottaksstedet før produksjon.

Slumpkarordningen

«Slumpkarordningen» ble etablert for å kunne utnytte kapasiteten i karene i de tilfeller mottaksanlegget har plassproblemer, og det vil være uforholdsmessig ressurskrevende eller vanskelig å skulle håndtere et stort antall kar for å holde hver fangst/art adskilt frem til veiingen er avsluttet og seddelen er skrevet.

Ordningen gjelder for mottaksanlegg som tar imot mange små fangster som oppbevares i kar med kapasitet på inntil 1000 kg, og der fangstene gjerne inneholder en blanding av flere ulike arter. Ordningen gjelder også for landinger der et mindre kvantum av ulike bifangstarter oppbevares i såkalte slumpkar.

Det er ikke nødvendig for de aktuelle mottaksanleggene å søke om dispensasjon for å kunne benytte ordningen. Det forutsettes imidlertid at karene umiddelbart etter at veiing fra et fartøy er avsluttet merkes med fartøyets navn, dato for landingen, art og kvantum (kg) fisk fra det aktuelle fartøyet, før fisk fra neste landing blandes i karet. Dette gjentas for hvert fartøy. Karene skal være merket frem til fisken settes i produksjon, eller frem til fisken transporteres bort fra mottaksanlegget før produksjon.

Ordningen vil til orientering bli evaluert og sett i sammenheng med de foreslåtte nye kravene til automatisk vekt og veiesystem. Det vil komme ytterligere oppdateringer om dette når de nye kravene er vedtatt.

Les mer om de foreslåtte nye kravene til automatisk vekt og veiesystem her:Forslag til krav til automatiske vekter og veiesystem).

Oppdatert: 13.03.2024