Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Råd om fiske i Oslofjorden - kan få store konsekvenser

Fiskeridirektoratet legger fram tre ulike tilnærminger for fiskeriene i Oslofjorden. To av dem innebærer å gi miljø og bærekraft større tyngde enn dagens reguleringer.

— Situasjon i Oslofjorden er spesiell, økosystemet er i ubalanse og den menneskelige aktiviteten er stor. Diskusjonen om hva som skal skje i Oslofjorden har naturlig nok stor offentlig interesse i og med at det bor mange mennesker i området og det derfor berører liv og virke til hundretusener. Vi har levert råd som vi ønsker skal bidra til en opplyst og kunnskapsbasert diskusjon, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Oppdraget handler altså om å balansere ulike hensyn med bakgrunn i kunnskap fra forskning og forvaltning.

— Ettersom vi skal fremme lønnsomhet og verdiskapning må vi se framover, det er langsiktige resultater som skal oppnås. Det betinger at ressursene er i god forfatning og det avhenger igjen av tilstanden i økosystemene. Spesielt i områder der fiskeriene foregår på mange arter, med mange forskjellige redskaper og med et stort innslag av fritidsfiske, havner vi i situasjoner der samfunnsoppdraget vårt gir målkonflikter, sier Bakke-Jensen.

Direktoratet poengterer at fiskeri, både yrkesfiske og rekreasjonsfiske, er én av mange påvirkningsfaktorer i Oslofjorden. Man kan altså ikke forvente store effekter av tiltak for fiskeriene hvis ikke effektive tiltak som reduserer de andre påvirkningene også blir iverksatt. Utslipp av næringssalter, som nitrogen i indre del av fjorden, er ett eksempel.

— Vi legger frem tre ulike tilnærminger, som gjenspeiler ulike vektinger av hensynet til miljø og hensynet til næringsvirksomhet og fiske, sier Bakke-Jensen.

Alternativ 1

Beholde dagens regler fra 2019, som omfatter både yrkes- og fritidsfiske. Reguleringene fra 2019 ble innført for å stanse den negative utviklingen i Oslofjorden. Tiltakene strammet betydelig inn adgangen til fiske, ikke minst for fritidsfiske. Ingen andre fjordområder i Norge har samlet sett like strenge reguleringer som de vi har i Oslofjorden fra 2019.

Effektene ble evaluert i 2022 og konklusjonen fra Fiskeridirektoratet var da ikke å anbefale ytterligere innstramminger.

Alternativ 2

Styrke tiltakene fra 2019 ved å øke artsselektiviteten i yrkesfisket og forby fritidsfiske med alle andre redskaper enn teine og stang eller håndsnøre. For fritidsfiskere foreslås det å halvere antall teiner man har lov til å fiske med (etter andre bunndyr enn fisk) i Oslofjorden til enhver tid, som vil redusere beskatningen på krabber og andre bunndyr enn fisk. Gitt kunnskap vi har fra selektivitetsforsøk i reke- og krepsetrål, vet vi at disse tiltakene vil lede til mindre bifangst av fisk.

Fiskeridirektoratets vurdering er at konsekvensene av forslagene i alternativ 2 først og fremst vil være merkbare for fartøy som fisker bunnfisk eller har bifangst av bunnfisk som bifangst. Konsekvensen vil nødvendigvis bli tilsvarende merkbare for neste ledd, mottakene, som kan få begrenset eller endret adgang til råstoff. Summen av tiltakene som foreslås forventes å gi noen positive effekter i økosystemet.

Alternativ 3

Innføre tre større nullfiskeområder hvor alt fiske stanses. Område én i indre del av fjorden innenfor en linje mellom Horten og Moss, område to i Færder nasjonalpark og område tre i Ytre Hvaler nasjonalpark. Dette innebærer også stans i yrkesfiske med bunnsatte garn i de tre områdene. I tillegg foreslår vi å stanse fiske etter sild og brisling i hele fjorden innenfor en linje som følger de sørlige grensene til nasjonalparkene.

Tiltakene som foreslås i alternativ 3 vil ha størst forventet effekt på økosystemet i Oslofjorden. Samtidig vil stans i fisket i det omfanget som skisseres ha store konsekvenser både for yrkes- og fritidsfiske. Konsekvensene for frititidsfiske kan ikke tallfestes. For yrkesfiske består konsekvensene i bortfall av fangst. For fiskemottakene vil dette medføre redusert aktivitet på en del anlegg og det vil være mindre artsvariasjon i landingene.

Alle detaljer og kart som viser aktivitet

Du kan lese alle detaljer og råd her:

Notat - faglige råd Oslofjorden

Faglige råd om nye tiltak innen fiskeri i Oslofjorden

Vi har laget en egen kartløsning der vi har samlet alle data som er relevante for våre råd:

Kartløsning Oslofjorden

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har bestilt råd om nye tiltak for fiskeriene i Oslofjorden.

Oppdatert: 01.07.2024