Endringer i reguleringen av fisket etter brosme og lange nord for 62°N

Vi har besluttet å gjøre endringer i årets regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62°N. Endringene gjelder fartøy med største lengde under 28 meter, og har virkning fra 1. april.

Fisket etter brosme og lange er rekordhøyt første kvartal, og det er nødvendig med tiltak for å tilpasse fisket til gruppekvotene som er tildelt for 2024.

Endringene kommer på bakgrunn av en høring som fiskeridirektoratet har gjennomført i vinter. Kvotene på brosme og lange ble i år fordelt mellom fartøy over og under 28 meter største lengde.

Det ble tidlig klart at det ville bli behov for tiltak for å unngå at kvotene for fartøy under 28 meter skal bli overfisket. Det er innført kvotefleksibilitet i disse fiskeriene, og overfiske i år vil belastes neste års kvote.

Innføring av maksimalkvoter 

I fisket etter lange innføres det maksimalkvoter, som skal bidra til ro i fisket fram mot sommeren. Kvotene er fastsatt på grunnlag av innspill i høringen som er gjennomført, men nedskalert med 30 %.

Det er likevel ventelig at man i løpet av året må stoppe fisket, og gå over til en bifangstregulering, noe som er i tråd med innspill fra flere av høringssvarene.

Det har vist seg vanskelig å finne en tilsvarende modell som kan fungere godt for fisket etter brosme. Erfaringer fra fjoråret tilsier at det er vanskelig å unngå et betydelig uttak av brosme gjennom høsten.

Det er derfor ikke rom for å tillate et videre direktefiske. Her innføres det derfor en bifangstregulering, som tillater fartøy å fiske og lande inntil 20 % brosme per uke, regnet ut fra samlede fangster fra mandag til søndag.

Oppdatert: 26.03.2024