Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kvotejusteringene for torsk, hyse og sei er klare

Fiskeridirektoratet har nå justert kvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

 

Nye kvoter på fartøynivå fremgår av ny forskrift, J-14-2023

De justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei for 2023 er:

  • Torsk: 290 027 tonn
  • Hyse: 99 114 tonn
  • Sei: 203 235 tonn

Torsk 

Kvotene på torsk ble relativt godt utnyttet i 2022, og det overføres 29 573 tonn fra 2022 til 2023. Til sammen 929 fartøy overfører 10 871 tonn på fartøynivå. I tillegg overføres 13 347 tonn på gruppenivå og 5355 tonn på totalkvotenivå. Totalkvote justert for kvoteoverføringer utgjør da 290 027 tonn torsk.

Kvoteoverføringer på fartøynivå 

Fiskesalgslagene har beregnet at 929 fartøy får overført torskekvote fra 2022 til 2023. Totalt nesten 11 000 tonn overføres til 2023 på fartøynivå, det vil si 2,8 prosent av justert norsk totalkvote for 2022.

Du finner alle detaljer og tabeller for kvotejusteringene for torsk, hyse og sei, inkludert overføring på fartøynivå og på gruppe- og totalkvotenivå i pdf-ene nederst på denne siden.

Hyse 

Utnyttelsen av hysekvotene utgjorde bare cirka 95 prosent i 2022, og 8413 tonn overføres til norsk totalkvote for 2023. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 99 114 tonn hyse i 2023.

Som følge av lav utnyttelse av hysekvotene de siste årene, er det som en prøveordning innført en ny modell for avregning på gruppenivå. Dette innebærer at i de tilfeller Fiskeridirektoratet refordeler for å legge til rette for at hysekvoten kan utnyttes fullt ut, skal hver gruppe få maksimalt overført 10 prosent av gruppekvoten. Dersom enkelte grupper har overfisket gruppekvoten, skal gruppen ikke få fratrekk til neste år, men få overført restkvantum så langt det er dekning innenfor totalkvoten.

Sei 

Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2022, og 9307 tonn trekkes fra norsk totalkvote for 2023. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 203 235 tonn sei i 2023.

De justerte total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2023. Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering, ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2022 og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen.

Ved årsskiftet ble kvotene på fartøynivå fastsatt innenfor cirka 90 prosent av gruppekvotene, gitt prognose om forventet fisketakt ut året. Dette gjelder ikke fartøy i åpen gruppe og fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen som har fått utdelt hele kvotegrunnlaget i tidligere forskrift.

Les mer 

Detaljer kvotefleks sei 2022-2023

Detaljer kvotefleks torsk og hyse 2022-2023

Oppdatert: 02.02.2023