Kvotefaktorer og fartøykvoter for fangst av kongekrabbe

Fiskeridirektoratet har tildelt kvotefaktorer for 2023 til fartøy registrert med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

Kvotefaktorene fastsettes primært på bakgrunn av sluttseddelført omsetning av andre fiskeslag enn kongekrabbe i 2022, med unntak av kaisalg. For de som sender inn dokumentasjon på inntekt fra laksefiske vil vedtak om forhøyet kvotefaktor gjøres når denne dokumentasjonen er tilgjengelig.

Fastsettelse av kvotefaktorer

917 fartøy er registrert med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe pr. 13.01.2023.

Kvotefaktor

0,1

0,25

0,5

1,0

Antall fartøy

65

10

109

733

Kvotefaktorer kongekrabbe i 2023 (pdf, 364.7 kB)

Fiskeridirektoratet gjør spesielt oppmerksom på at registrering i våre registre i seg selv ikke er tilstrekkelig for at fartøy kan delta i fiskeriet, men at det er en grunnleggende forutsetning at vilkårene i deltakerforskriften er oppfylt. Fartøyet må også tilfredsstille vilkårene i reguleringsforskriften for å få tildelt høyere kvotefaktor enn 0,1.

Det kan ta et par dager før registrene er oppdatert med korrekt kvote.

Kvoter

Det er fastsatt en totalkvote for 2023 på 2137 tonn hannkrabber, 120 tonn hunnkrabber og 238 tonn skadede hannkrabber.

Av kvantumet hannkrabber er det avsatt 4 tonn til forskningskvote, 1 tonn til fritidsfiske, 5 tonn til undervisningskvoter, 13 tonn til turistfisket, 15 tonn til ungdomsfangstordningen og 100 tonn til bifangstordning.

Fartøykvoter

Totalkvoten for 2022 er estimert overfisket med 97 tonn per 12.01.2023. Dette trekkes fra inneværende års totalkvote i henhold til kvotefleksibilitetsordningen. Fiskeridirektoratet viser til etablert praksis der total- og gruppekvoter i reguleringsforskriftene ikke blir justert for eventuelt over- eller underfiske, men at kvoter på fartøynivå er justert for overføring av kvoter mellom ulike kvoteår.

Fartøykvotene i 2023 blir med dette som følger:

Kvotefaktor

0,1

0,25

0,5

1,0

Fartøykvote (tonn)

0,23

0,58

1,15

2,30

Eventuelle feil eller mangler ved oversikten kan meldes til Monica Bohinen i Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 13.01.2023