Forskningskvoter for 2024

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknadsfrist 31. oktober 2023.

Forskningskvoter skal som hovedregel ikke tildeles. Det kan likevel være behov for forskningskvoter i særskilte tilfeller:

  • Uunngåelig fangst på forskningsfartøy i forbindelse med forskning, overvåking eller praktiske redskapsforsøk.
  • Nødvendig kvantum for praktisk gjennomføring av forskning, overvåking eller redskapsforsøk på innleide fartøy til forskningstokt i tilfeller hvor kommersielle fartøy i aktuell fartøygruppe ikke får tildelt nødvendige kvoter.
  • Ved behov for kvoter for gjennomføring av praktiske fiskeforsøk for utprøving av redskap/fangstmetodikk eller seleksjonsinnretninger/fangstutslipp når forvaltningen finner dette nødvendig for iverksetting av tekniske regulering eller kontrolltekniske tiltak.

Fiskeridirektoratet presiserer:

  • Forskningskvoten blir tildelt et spesifikt prosjekt, og (deler av) den kan ikke omdisponeres på andre prosjekter.
  • Det må være en faglig nær sammenheng mellom prosjekt og forskningskvote/fiskeslag.
  • Kvotene skal ikke dekke mer enn nødvendig fangst for praktisk gjennomføring av prosjektet.
  • Søker må beskrive behovet for, og den planlagte bruken av kvotene for det enkelte prosjekt.
  • Det er ikke adgang til å selge forskningskvoter eller tildele slike til fartøy for kommersielt fiske.
  • Eventuell restkvote faller bort når forsøkene (forskningstoktet) er avsluttet.

Tidligere år har det blitt avsatt forskning- og undervisningskvoter på generell basis for artene torsk og sei. Fra og med 2024 vil det avsettes kvoter konkret for torsk nord for 62° N, torsk i Nordsjøen, sei nord for 62° N og sei i Nordsjøen og Skagerak. Vi ber av denne grunn om at det presiseres i eventuelle søknader hvilke bestander det søkes om kvoter på for 2024.

Søknad om forskningskvote for 2024 må sendes innen 31.oktober 2023.

Søknad sendes til:

e-post: postmottak@fiskeridir.no

eller post:

Fiskeridirektoratet
Seksjon fiskeriregulering
Postboks 185
Sentrum
5804 BERGEN

Oppdatert: 26.09.2023