Dommen er klar og tydelig

Høyesterett konkluderer med at tiltaltes utsagn var over terskelen for det straffbare, etter at to kvinnelige fiskeriinspektører opplevde seksuell trakassering under kontroll av et fiskemottak i Finnmark.

-Fiskeridirektoratet er fornøyd med å ha fått medhold i at våre inspektører ikke skal måtte tåle slik oppførsel under utøvelse av jobben sin. Dommen er godt skrevet og helt i tråd med det som vi drøftet da vi skulle anmelde forholdet, sier fiskeridirektør Frank Bakke Jensen.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen Foto: Vegard O. Hatten / Fiskeridirektoratet

En mann som jobbet ved fiskemottaket, kom med flere utsagn mot fiskeriinspektørene. Ett av utsagnene siktet til det nordnorske begrepet «haill», som har et seksualisert innhold.

-Dette er primitive hersketeknikker hverken samfunnet generelt, eller sjømatnæringa spesielt kan tolerere, sier Bakke-Jensen.

De utfordringene som fiskeriinspektører kan stå overfor, gjør det viktig å trygge arbeidshverdagen deres, og slå ned på ydmykende opptreden som er egnet til å undergrave den autoritet de er avhengige av.

Anmeldte forholdet i 2022

Fiskeridirektoratet anmeldte og vant frem både i lagmannsretten og tingretten. Hvor retten ikke var i tvil om at den anmeldte ved utilbørlig adferd har forulempet to fiskeriinspektører under utøvelse av lovlig tjenestehandling, og at det foreligger en objektiv overtredelse av straffeloven § 156 annet ledd.

Den tiltalte anket dommen fra lagmannsretten, og den 30. november i 2023 foregikk det ankeforhandling i Norges Høyesterett i Oslo.

-Retten har ikke vært i tvil om at utsagnene er rettet mot inspektørene fordi de er kvinner, og at de var uttalt med et sexistisk formål, sier Bakke-Jensen.

Høyestreretts dom: Utsagn mot fiskeriinspektører var straffbare

Oppdatert: 19.12.2023