Deltagerforskriften for 2024 sendt på høring

Høringsfristen er 1. november 2023.

Gå direkte til høring om deltagerforskriften 2024.

Høringen omfatter følgende tema:

  • En vurdering av om overgangsordning for fartøy uten én enkelt majoritetseier som drev fiske i åpen gruppe etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2022, skal videreføres i 2024.
  • En vurdering av om krav om én enkelt majoritetseier i fisket i åpen gruppe etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, bør innføres også for de som driver fiske i åpen gruppe etter kongekrabbe.
  • En vurdering av om det også for andre fiskeri enn i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N, bør åpnes for at unge fartøyeiere under videreutdanning kan få dispensasjon fra kravet om at eier må stå om bord under utøvelsen av fisket.
  • En vurdering av om forbudet mot leieskipper i kystfisket etter sei med not nord for 62°N bør oppheves.
  • En endring av to av vilkårene knyttet til bruk av leiefartøy i åpen gruppe. Forslaget er særlig relevant for kystfisket etter lodde i Barentshavet som er adgangsregulert bare med en åpen gruppe.
Oppdatert: 19.09.2023