Kvotejusteringene for torsk, hyse og sei er klare

Fiskeridirektoratet har nå justert kvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

De justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei for 2022 ser slik ut:

  • Torsk:                   385 256 tonn
  • Hyse:                    101 636 tonn
  • Sei:                        183 413 tonn

Nye kvoter på fartøynivå fremgår av ny forskrift

Torsk

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen avtalte høsten 2021 en ekstra overføringsadgang av ubrukt kvote av torsk fra 2021 til 2022, og overføringsadgangen ble som et engangstilfelle økt fra 10 prosent til 15 prosent. Bakgrunnen for dette var de utfordringer koronaviruspandemien hadde skapt for fiskerinæringen. Norges overføringsadgang ble derfor økt fra 39 064 tonn til 58 595 tonn med hensyn til overføring av kvote fra 2021 til 2022. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å implementere den økte overføringsadgangen i den nasjonale reguleringen slik:

  • Torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy i lukket gruppe kan overføre inntil 15 prosent av gjenstående kvote på fartøynivå
  • Utover overføringene på fartøynivå, kan inntil 15 prosent av gruppekvotene til torsketrålere, seitrålere og konvensjonelle havfiskefartøy godskrives de enkelte gruppekvotene i 2022
  • Utover overføringene på fartøynivå, kan ethvert restkvantum godskrives de enkelte gruppekvotene for fartøy i åpen og lukket gruppe i 2022
  • Ethvert restkvantum på avsetningen til kystfiskeordningen kan godskrives kystfiskeordningen i 2022

48 789 tonn av torskekvoten var ubenyttet ved årsskiftet, og hele restkvantumet overføres til norsk totalkvote for 2022. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 385 256 tonn torsk i 2022.

Kvoteoverføringer på fartøynivå

Fiskesalgslagene har beregnet at 1 532 fartøy får overført torskekvote fra 2021 til 2022. Totalt ca. 28 000 tonn overføres til 2022 på fartøynivå, det vil si 6,5 % av justert norsk totalkvote for 2021. Tabell 1 viser hvordan overført kvantum fordeler seg på de ulike fartøygruppene.

Tabell 1: Kvantum torsk og antall fartøy som overfører torskekvote på fartøynivå

                 fra 2021 til 2022 fordelt på de ulike fartøygruppene (tonn)

Fartøygruppe

Overført kvantum

Antall fartøy

Torsketrål

10 394

31

Seitrål

93

4

Konvensjonelle havfiskefartøy

2 858

22

Lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde

5 333

1 009

Lukket gruppe 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

4 280

304

Lukket gruppe 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

3 100

108

Lukket gruppe 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

2 175

54

Totalt

28 232

1 532

Overføring på gruppe- og totalkvotenivå

I fisket etter torsk vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

 Tabell 2: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2022 (tonn)

Fartøygrupper

Forskrifts-kvoter 2022

Over-føringer på fartøynivå

Over-føringer på gruppenivå

Over-føringer på totalkvote-nivå

Justerte kvoter 2022

Trål totalt

101 129

10 487

579

497

112 692

Gruppekvote torsketrål

100 379

10 394

633

493

111 899

Gruppekvote seitrål

750

93

-54

4

793

Konvensjonelle fartøygrupper totalt

221 589

17 746

17 624

1 057

258 016

Lukket gruppe:

173 468

14 888

9 740

826

198 922

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

41 926

5 333

3 125

214

50 598

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

46 636

4 280

953

224

52 093

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

42 297

3 100

5 113

226

50 736

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

30 309

2 175

549

162

33 195

Ferskfiskordning lukket gruppe

12 300

 

 

 

12 300

Konvensjonelle havfiskefartøy

27 529

2 858

1 213

135

31 735

Åpen gruppe:

20 592

6 671

96

27 359

Fartøy åpen gruppe

19 092

 

6 671

96

25 859

Ferskfiskordning åpen gruppe

1 500

 

 

 

1 500

Bonus levendelagring

2 500

2 500

Forskning og undervisning

971

971

Rekreasjons- og ungdomsfiske

7 000

7 000

Kystfiskeordningen

3 028

785

14

3 827

Rekrutteringskvoter åpen gruppe

150

150

Innblanding av torsk i loddefisket

100

100

Totalt

336 467

28 233

18 988

1 568

385 256

Hyse

Utnyttelsen av hysekvotene utgjorde bare cirka 87 prosent i 2021, og 10 935 tonn overføres til norsk totalkvote for 2022. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 101 636 tonn hyse i 2022.

I fisket etter hyse vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

 

Tabell 3: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2022 (tonn)

Fartøygrupper

Forskrifts-kvoter 2022

Overføringer på gruppenivå

Overføringer på totalkvotenivå

Justerte kvoter 2022

Trål totalt

33 472

-3 612

2 826

32 686

Gruppekvote torsketrål

32 722

-3 582

2 763

31 903

Gruppekvote seitrål

750

-30

63

783

Konvensjonelle

56 489

7 109

4 612

68 210

Lukket gruppe:

42 290

5 306

3 413

51 009

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

11 327

1 420

911

13 658

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

12 171

1 454

915

14 540

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

11 356

1 483

959

13 798

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

7 436

949

628

9 013

Konvensjonelle havfiskefartøy

9 830

1 248

830

11 908

Åpen gruppe

4 369

555

369

5 293

Forskning og undervisning

390

390

Rekreasjons- og ungdomsfiske

300

300

Rekrutteringskvoter åpen gruppe

50

50

Totalt

90 701

3 497

7 438

101 636

Sei

Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2021, og 756 tonn overføres til norsk totalkvote for 2022. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 183 413 tonn sei i 2022.

I fisket etter sei vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

 

 Tabell 4: Forskriftskvoter og justerte kvoter sei i 2022 (tonn)

Fartøygrupper

Forskrifts-kvote 2022

Overføringer på gruppenivå

Overføringer på totalkvotenivå

Justert gruppekvote 2022

Trål

66 192

-4 173

164

62 183

Torsketrålere

52 954

-3 420

131

49 665

Seitrålere

12 738

-753

33

12 018

Pelagiske trålere

500

500

Not

44 724

4 173

110

49 007

Konvensjonelle

69 292

314

168

69 774

Lukket gruppe:

52 297

-438

126

51 985

Under 11 m hjemmelslengde

13 881

1 393

33

15 307

11 - 14,9 m hjemmelslengde

14 224

-1 398

33

12 859

15 - 20,9 m hjemmelslengde

12 986

677

32

13 695

21 - 28,9 m hjemmelslengde

11 206

-1 110

28

10 124

Åpen gruppe

9 517

18

9 535

Konvensjonelle havfiskefartøy

7 478

752

24

8 254

Forskning og undervisning

142

142

Agn

250

250

Rekreasjon og ungdomsfiske

2 000

2 000

Rekrutteringsording åpen gruppe

57

57

Totalt

182 657

314

442

183 413

De justerte total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2022. Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2021, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen. Ved årsskiftet ble kvotene på fartøynivå fastsatt innenfor cirka 85-90 prosent av gruppekvotene, gitt prognose om forventet fisketakt ut året. Dette gjelder ikke fartøy i åpen gruppe og fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen som har fikk utdelt hele kvotegrunnlaget i tidligere forskrift.

Oppdatert: 11.02.2022