Kvotefaktorer og fartøykvoter for fangst av kongekrabbe

Fiskeridirektoratet har tildelt kvotefaktorer for 2022 til fartøy registrert med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

Kvotefaktorene fastsettes på bakgrunn av sluttseddelført omsetning av andre fiskeslag enn kongekrabbe i 2021, med unntak av kaisalg. For de som sender inn dokumentasjon på inntekt fra laksefiske vil vedtak om forhøyet kvotefaktor fastsettes når næringsoppgaven for 2021 foreligger.

Fastsettelse av kvotefaktorer

850 fartøy er registrert med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe pr. 11.01.2022.

Kvotefaktor

0,10

0,25

0,50

1,00

Totalt

Antall fartøy

52

19

117

662

850

Kvotefaktorer for kongekrabbe 2022 (pdf, 539 KB) (pdf, 543.3 kB)

Fiskeridirektoratet region Nord gjør spesielt oppmerksom på at registrering i våre registre i seg selv ikke er tilstrekkelig for at fartøy kan delta i ovennevnte fiskeri, men at det er en grunnleggende forutsetning at vilkårene i deltakerforskriften er oppfylt. Det er tilsvarende  en forutsetning at fartøyet tilfredsstiller vilkårene i reguleringsforskriften for å få tildelt større kvotefaktor enn 0,1.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan ta et par dager før registrene er oppdatert med korrekt kvote.

Kvoter

Det er satt en totalkvote for 2022 på 1660 tonn hannkrabber, 120 tonn hunnkrabber og 184 tonn skadede hannkrabber.

Av dette kvantumet er det avsatt 3 tonn hannkrabber til forskningskvote, 1 tonn hannkrabber til fritidsfiske, 5 tonn til undervisningskvoter, 13 tonn hannkrabber til turistfisket, 15 tonn hannkrabber til ungdomsfangstordningen og 100 tonn hannkrabber til bifangstordning.

Fartøykvoter

Totalkvoten i 2021 ble overfisket med 63 tonn per 11.01.2022. Dette kvantumet trekkes fra inneværende års totalkvote i henhold til kvotefleksibilietsordningen. Fiskeridirektoratet viser til etablert praksis der total- og gruppekvoter i reguleringsforskriftene ikke blir justert for eventuelt over- eller underfiske, men at kvoter på fartøynivå er justert for overføring av kvoter mellom ulike kvoteår.

Endelige fartøykvoter i 2022 blir som følger:

Kvotefaktor

0,10

0,25

0,50

1,00

Fartøykvote (tonn)

0,20

0,50

1,00

2,00

 

Eventuelle feil eller mangler ved oversikten kan meldes til Monica Bohinen i Fiskeridirektoratet region Nord.

Oppdatert: 11.01.2022