Kvotejusteringene for torsk, hyse og sei er klare

Fiskeridirektoratet har nå justert kvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Nye kvoter på fartøynivå fremgår av ny forskrift.

Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016. Fiskeridirektoratet mener fangststatistikken for 2020 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2020 og 2021.

Dermed ser de justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2021 slik ut:

Art Totalkvote
Torsk 399 842 tonn
Hyse 123 464 tonn
Sei 172 313 tonn

Kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2020, og 2 207 tonn overføres til norsk totalkvote for 2021. Totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 399 842 tonn torsk i 2021.

Utnyttelsen av hysekvotene utgjorde bare vel 80 % i 2020, og 10 116 tonn overføres til norsk totalkvote for 2021. Totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 123 464 tonn hyse i 2021.

Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2020, og 9 966 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2021. Totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 172 313 tonn sei i 2021.

I fisket etter torsk vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 1: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2021 (tonn)

Fartøygrupper

Forskrifts-kvoter 2021

Overføringer på fartøynivå

Over-føringer på gruppenivå

Over-føringer på totalkvote-nivå

Justerte kvoter 2021

Trål totalt

121 171

2 656

-560

-1 291

121 976

Gruppekvote torsketrål

120 421

2 636

-522

-1 291

121 244

Gruppekvote seitrål

750

20

-38

732

Konvensjonelle fartøygrupper totalt

262 416

1 898

2 247

-2 743

263 818

Lukket gruppe:

205 097

1 456

2 628

-2 391

206 790

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

49 143

16

627

-617

49 169

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

53 226

721

1 249

-643

54 553

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

50 552

461

134

-654

50 493

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

36 906

258

618

-477

37 305

Ferskfiskordning lukket gruppe

15 270

 

 

 

15 270

Konvensjonelle havfiskefartøy

32 984

442

-381

-352

32 693

Åpen gruppe:

24 335

24 335

Fartøy åpen gruppe

22 465

 

 

 

22 465

Ferskfiskordning åpen gruppe

1 870

 

 

 

1 870

Bonus levendelagring

2 500

 

 

 

2 500

Forskning og undervisning

969

 

 

 

969

Rekreasjons- og ungdomsfiske

7 000

 

 

 

7 000

Kystfiskeordningen

3 579

 

 

 

3 579

Totalt

397 635

4 554

1 687

-4 034

399 842

I fisket etter hyse vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 2: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2021 (tonn)

Fartøygrupper

Forskrifts-kvoter 2021

Overføringer på gruppenivå

Overføringer på totalkvotenivå

Justerte kvoter 2021

Trål totalt

42 148

4 022

929

47 099

Gruppekvote torsketrål

41 398

3 947

929

46 274

Gruppekvote seitrål

750

75

825

Konvensjonelle

70 521

3 648

1 517

75 686

Lukket gruppe:

52 641

4 054

1 123

57 818

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

14 088

1 334

300

15 722

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

14 432

1 374

291

16 097

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

14 707

1 428

324

16 459

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

9 414

-82

208

9 540

Konvensjonelle havfiskefartøy

12 379

-931

273

11 721

Åpen gruppe

5 501

525

121

6 147

Forskning og undervisning

379

 

 

379

Rekreasjons- og ungdomsfiske

300

 

 

300

Totalt

113 348

7 670

2 446

123 464

I fisket etter sei vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 3: Forskriftskvoter og justerte kvoter sei i 2020 (tonn)

Fartøygrupper

Forskrifts-kvote 2021

Overføringer på gruppenivå

Overføringer på totalkvotenivå

Justert gruppekvote 2021

Trål

66 114

-4 427

-1 493

60 194

Torsketrålere

52 891

-3 596

-1 194

48 101

Seitrålere

12 723

-831

-299

11 593

Pelagiske trålere

500

500

Not

44 671

170

-1 009

43 832

Konvensjonelle

69 225

-1 674

-1 533

66 018

Lukket gruppe:

52 250

-1 241

-1 150

49 859

U 11 m hj.l.

13 835

1 192

-304

14 723

11 - 14,99 m hj.l.

13 889

-1 285

-312

12 292

15 - 20,99 m hj.l.

13 501

-1 116

-295

12 090

21 m og over

11 025

-32

-239

10 754

Åpen gruppe

9 506

-214

9 292

Konvensjonelle havfiskefartøy

7 469

-433

-169

6 867

Forskning og undervisning

144

 

 

144

Agn

125

 

 

125

Rekreasjon og ungdomsfiske

2 000

 

 

2 000

Totalt

182 279

-5 931

-4 035

172 313

De nye total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2021. Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2019, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen.

Ved årsskiftet ble kvotene på fartøynivå fastsatt innenfor cirka 90 prosent av gruppekvote gitt prognose om forventet fisketakt ut året. Dette gjelder ikke fartøy i åpen gruppe og fartøy i lukket gruppe på eller over 11 meter hjemmelslengde når det gjelder torsk som i all hovedsak fikk hele kvoten tildelt ved årets start.

Kvoteøkningen i de enkelte fartøygrupper er som følger:

Tabell 4: Kvoteøkning i prosent for torsk, hyse og sei i de ulike fartøygrupper

Fartøygrupper

Torsk

Hyse

Sei

Trålgruppen

 

 

 

Torsketrål

9,4 %

24,0 %

1,2 %

Seitrål

6,0 %

22,6 %

1,3 %

Not

-

-

21,1 %

Konvensjonelle fartøygrupper

 

 

 

Lukket gruppe:

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

11,1 %

13,3 %

8,9 % 

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

1,1 %

13,2 %

 16,8 %

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

1,0 %

13,3 %

25,5 % 

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

0,4 %

12,6 %

18,0 % 

Konvensjonelle havfiskefartøy

8,7 %

4,8 %

 10,0 %

For mer detaljer rundt kvoteoverføringene fra 2020 til 2021, se disse dokumentene:

Kvotefleksibilitetsordningen i fisket etter sei - kvoteoverføringer fra 2020 til 2021 (pdf, 139.9 kB)

Kvotefleksibilitetsordningen i fisket etter torsk og hyse - kvoteoverføringer fra 2020 til 2021 (pdf, 268.6 kB)

Oppdatert: 05.02.2021