Reguleringsmte juni 2015

Saksdokumenter, innspill og referat

 Nr.

 Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

 1

Møtet åpner

 2

Regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen sesongen 2015/2016

 3

Regulering av fisket etter makrell i 2015 – redskapsfleksibilitet og samfiske i kystgruppen

 4

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild - samfiske og samføring av pelagiske fangster

 5

Innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62°N

 6

Regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak

 7

Økosystembasert forvaltning
a) Status for revisjon av Artsdatabankens rødliste over truede marine arter
b) Oppfølging av forvaltningsprinsippet
c) Prioriteringer for 2016

 8

Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen - bifangst i trålfiske

 9

Utviklingen i de enkelte fiskerier i 2015

Bunnfisk nord for 62°N

 9.1

Torsk

 9.2

Hyse

 9.3

Sei

Pelagiske fiskerier

 9.4

Kolmule

 9.5

Vassild

 9.6

Makrell

 9.7

NVG-sild

 9.8

Sild i Nordsjøen og Skagerrak

 9.9

Brisling

 9.10

Lodde i Barentshavet

Fiskeriene i Nordsjøen

 9.11

Tobis

 9.12

Sei

 10

Eventuelt

Oppdatert: 09.05.2016