Beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske kysttorsk fra Telemark til svenskegrensen

Høringsfrist: 22.10.2020
Avsender: Fiskeridirektoratet

Høringsbrev

Høringsuttalelser