Personvernerklæring Kystfiskeappen

1 Fiskeridirektoratets behandling av personopplysninger

Fiskeridirektoratet er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn, og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger.

Fiskeridirektoratet er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger innsamlet i Kystfiskeappen. Fiskeridirektøren har det formelle og overordnede ansvaret. Fiskeridirektoratet har oppnevnt et personvernombud som kan kontaktes på e-post .

2 Behandlingsgrunnlag og formål med behandlingen

Når Fiskeridirektoratet behandler personopplysninger tilknyttet Kystfiskeappen, gjør vi det fordi det er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, jf. GDPR art. 6 (1) bokstav e.

Fiskeridirektoratet har hjemmel til behandling av personopplysninger i forskrift 19. desember 2014 nr. 1822 om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter (forskrift om kystfiskeappen).

Formålet med innsamling og behandling av personopplysninger i Kystfiskeappen er å legge til rette for en effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med ressursuttaket og et bedre grunnlag for statistikk og forskning ved å benytte elektroniske systemer og digital kommunikasjon for å rapportere aktivitet og fangst.

3 Personopplysninger vi behandler

Fiskeridirektoratet behandler de personopplysningene du oppgir når du registrer deg som bruker.

Fiskeridirektoratet samler inn personopplysninger som rapporteres i tråd med bestemmelsene i Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter (forskrift om kystfiskeappen) §§ 4-8, herunder blant annet navn og posisjon. Kystfiskeappen samler kun inn posisjonsopplysninger på tidspunktet det opprettes og sendes en landingsmelding. Posisjonsopplysninger samles ikke inn og blir ikke lagret på noe annet tidspunkt.

Fiskeridirektoratet benytter en løsning fra Google Firebase og Google Analytics til bruksmønsteranalyse i appen. Bruksmønsteropplysninger brukes i aggregert form for å forbedre appen. Opplysningene som samles inn er anonymisert, og kan ikke spores tilbake til enkeltbrukere.

4 Hvem vi deler opplysninger med  

Fiskeridirektoratet deler innsamlede opplysninger med andre Kystvakten, og kan dele opplysninger med andre kontrolletater i medhold av havressursloven § 49 første ledd.

Fiskeridirektoratet benytter en ekstern driftsleverandør, som står for drift av Kystfiskeappen. Det er inngått egne databehandleravtaler mellom Fiskeridirektoratet og våre databehandlere som regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

5 Hvor lenge vi lagrer opplysninger

Fiskeridirektoratet oppbevarer innsamlede opplysninger til kontrollformål, og til statistiske formål.

6 Dine rettigheter

Som registrert bruker, har du til enhver tid rett på innsyn i de opplysninger som er lagret om deg. I tilfelle du oppdager at opplysninger vi har lagret om deg er feil, har du rett til å kreve at opplysningene rettes. Innsendte meldinger kan korrigeres i samsvar med bestemmelsen i forskrift om kystfiskeappen § 12.

Du har også rett til å klage på hvordan Fiskeridirektoratet behandler dine opplysninger til Datatilsynet: eller telefon: 22 39 69 00.

7 Henvendelser

Hvis du ønsker mer informasjon om behandlingen av personopplysninger, eller du er uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakte oss på .

Oppdatert: 03.12.2020