Trekking av perleband - høy belastning på not

Under avlusing av fisk i en merd i mørket på natten, ble perlebandet dratt fra start på hele biomassen på rundt 300 tonn. 

Det hadde på dette tidspunktet foregått avlusning over et lengre tidsrom. Fisken var urolig og trykket ned i noten, samtidig som det var en del strøm i sjøen. Dette medførte høy belastning på perlebandet, og det ene endetauet slitner under oppstrammingen. Perlebandet ble derfor dratt på nytt.

Under andre forsøk på å dra perlebandet var også fisken urolig og trykket ned i noten. Det ble høy belastningen på både noten og perlebandet, og det svømte noen fisk over perlebandet og tilbake i noten. Da man nesten var ferdig med operasjonen ble det observert fisk som hoppet utenfor merden. Som følge av at man hadde kommet så langt i prosessen, ble det besluttet å gjennomføre operasjonen. Etter at operasjonen var gjennomført, ble noten linet ned og kontrollert ved bruk av ROV. Det ble da avdekket to hull på henholdsvis 11x10 og 5x5 masker på 25 meters dybde. Hullene ble sikret og det ble satt ut gjenfangstgarn.

Avlusingsoperasjon og bruk av perleband. Foto: Magnus Torvik
Figur 1: ILLUSTRASJONSFOTO. Avlusingsoperasjoner og bruk av perleband er en svært vanlig og risikofylt arbeidsoperasjon. (Foto: Magnus Torvik)

Sannsynlig årsak

I denne hendelsen var det mest sannsynlig notposens belastning på perlebandet som førte til hull i not. Perlebandet ble dratt fra start på hele biomassen, fisken var urolig og trykket ned i noten, samtidig som det var en del strøm i sjøen. Det var brukt spektra tau på selve perlebandet, men endene som man drar perlebandet med var ikke av samme slitestyrke. Det ene endetauet ble derfor slitt av. At tauet sleit seg har trolig medført at løst notlin har kilt seg mellom kulene som igjen har ført til ujevn belastning på notlinet og slik forårsaket hull i noten.

Hva ble gjort

Selskapet innfører fiskens oppførsel som avbruddskriterium i sjekklistegjennomgangen, samt avbruddskriterium for vær og vind.

Selskapet utarbeidet også en egnet rutine for bruk av perleband på lokaliteten.

Det ble også innført at det skal benyttes kastenot for å lette biomassen før perleband blir brukt. Dette vil redusere belastningen på perlebandet og noten.

Dersom vær- og strømforhold er bra, blir noten løftet i forkant for å klimatisere fisken før håndtering.

Selskapet har også oppdatert sin beredskapsplan med hensyn på å oppdage og melde rømming.

Læring

Det er særlig viktig å ha et velfungerende internkontrollsystem under vanskelige arbeidsforhold, da risikoen for rømming av fisk gjerne er betydelig høyere.

Fiskeridirektoratet forventer at anleggene gjennomfører risikovurdering med sikte på å minimalisere risikoen for rømming i forkant av store arbeidsoperasjoner. Det må tas høyde for ekstraordinære situasjoner som kan oppstå med høye lusetall og hyppige avlusinger som blir utført på ugunstige tidspunkt med arbeid i mørket om natten og med flere aktører involvert.

Avlusing ved bruk av perleband er en svært vanlig og risikofylt arbeidsoperasjon, som det må forventes at næringen utfører med tilhørende risikoreduserende tiltak basert på en risikoanalyse i forkant.

Anleggene må ha en oppdatert beredskapsplan med oversikt over hvordan rømming kan oppdages, begrenses og gjenfangst effektiviseres.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturdriftsforskriften § 5 første ledd, § 7 første ledd og fjerde ledd. § 37 første ledd, første setning.

IK-Akvakultur§ 5

Oppdatert: 26.02.2021