Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Settefisk

Settefisk er i akvakulturregelverket definert som rogn og fisk som produseres med sikte på overføring til andre lokaliteter eller annen type produksjon. Fisk som er planlagt flyttet i medhold av godkjent driftsplan etter § 40 anses ikke som settefisk.

Det er fylkeskommunene som behandler søknader om tillatelse til settefiskproduksjon.

Etter laksetildelingsforskriften er det ingen begrensning på antall tillatelser, og ingen begrensning på antall fisk, størrelse på anlegg og så videre. Vurdering av søknaden skjer etter laksetildelingsforskriften § 31 sammen med kapittel 6 i samme forskrift.

I § 31 blir det presisert at en ikke kan gi tillatelse til settefiskproduksjon på sjøvannslokalitet. Dette gjelder selv om det er tette flytende merder med ferskvann. Det kan heller ikke gis slik tillatelse for merdbasert ferskvannslokalitet.

Vanligvis settes fisken i sjøen når den er mellom 60 og 80 gram ved høstutsett, og mellom 100 og 150 gram ved vårutsett. Ettersom det har blitt kjent at det er økt rømmingsfare med liten smolt, har tendensen de siste årene vært å sette ut større smolt i sjøen, gjerne på minimum 100 gram.