Stiller nøyaktighetskrav til oppdrettsnæringen

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres krav til nøyaktighet for antall fisk i hver produksjonsenhet, og at kravet forskriftsfestes. Arbeidet med et konkret regelverkforslag pågår.

– Lav nøyaktighet knyttet til hvor mye fisk som står i merdene har vært en utfordring for Fiskeridirektoratet i en årrekke, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

En ny rapport bestilt av Fiskeridirektoratet og FHF viser at det allerede ved utsett av fisk oppstår unøyaktighet av ulike grunner, og at fisken ofte ikke telles samtidig som den settes ut i den enkelte merd eller produksjonsenhet.  

– Dette er brudd på kravene i akvakulturdriftsforskriften § 44, og får følger for antallskontrollen gjennom resten av produksjonssyklusen, sier Britt Leikvoll seksjonssjef for strategisk akvakulturseksjon i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet forventer at fisken telles ved utsett til den enkelte merd. Utsetting gjøres normalt med brønnbåt med tellere, og telling vil derfor ikke medføre vesentlig ekstra håndtering av fisken.

– Et krav til nøyaktighet for antall fisk i hver produksjonsenhet vil kunne være utviklende for telleteknologien, og vi ser for oss en overgangsperiode for å gi rom for en slik utvikling, fortsetter Bakke-Jensen.

Fiskeridirektoratet er oppmerksom på at utviklingen mot større produksjonsenheter med mer fisk, utfordrer dagens regelverk knyttet til antallsbegrensingen per enhet.

– Det er nødvendig at antallskontrollen blir betydelig bedre, dersom regelverket knyttet til antallsbegrensning skal endres, sier Leikvoll.

Ingen vet hvor mye fisk som har rømt

Oppdrettsnæringen er næringsmessig regulert etter tillatelser med maksimalt tillatt biomasse, og det er også krav til maksimalt antall fisk i enhetene. Det er Fiskeridirektoratet som har ansvar for å føre tilsyn med dette.

– Utilstrekkelig antallskontroll får følger for avklaring av omfang, og miljømessig oppfølging av rømmingshendelser, sier Leikvoll.

Fiskeridirektoratet er også kjent med at det finnes frivillige miljøsertifiseringsordninger hvor det stilles krav knyttet til rømmingsomfang og tellenøyaktighet.

 

Oppdatert: 29.01.2024