Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ny rapport fra overvåkingsprogrammet for rømt laks

Årets rapport fra Overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks i vassdrag viser at innslagene av rømt laks stadig er nedadgående., Antall vassdrag med høye og spesielt middels innslag av rømt oppdrettslaks er redusert.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. Antallet vassdrag som inngår i overvåkningsprogrammet har variert fra 140 i 2014 til 218 i 2020.  Etter en nedgang i vassdrag 2021 inngår 189 vassdrag i rapporten for 2023. 

Resultater

2023

  • 171 elver (90 %) ble vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4%).
  • 9 (5 %) elver ble vurdert til å ha et moderat innslag av rømt laks (4-10%).
  • 9 elver (5 %) ble vurdert til å ha høyt innslag (mer enn10%).

2022

  • 168 elver (86 %) ble vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4%).
  • 19 (10 %) elver ble vurdert til å ha et moderat innslag av rømt laks (4-10%)
  • 8 elver (6 %) ble vurdert til å ha høyt innslag (mer enn10%).

Å beregne innslag av rømt laks i vassdragene er beheftet med en viss usikkerhet. Metodene som benyttes har sine ulike styrker og svakheter, og ikke minst vil forhold som variasjoner i vannføring og varierende værforhold gjøre det utfordrende å bruke enkelte metoder. For å sikre best mulig kvalitet på vurderingene, anvendes brukes derfor en rekke metoder som skjellprøvelesing fra fangster i sportsfisket, høstfiske på gyteplassene og gyteplasstellinger utført av dykkere.


Resultater og metodevalg presenteres vassdragsvis i vedleggsrapportene.

De senere år har flere genetiske studier i tillegg vist at rømt oppdrettslaks har blandet seg i de ville bestandene, noe som tydeliggjør behovet for en overvåking. Dette har blitt ytterligere aktualisert gjennom innføringen av Kvalitetsnormen og vannforskriften som skal klassifisere henholdsvis laksebestander og laksevassdrag blant annet med tanke på innblanding av rømt laks. Vurdert etter delnorm genetisk integritet klassifiseres ca 35 % av bestandene i god tilstand, mens de resterende bestandene i større eller mindre grad er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks.

Sammen med miljømyndighetens overvåking av genetisk status gir overvåkingsprogrammet for rømt laks derfor et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å ta vare på og sikre den norske villaksens egenart.

Ny rapport fra overvåkingsprogrammet for rømt laks

Overvåkingsprogrammet

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014. Programmet koordineres av Havforskningsinstituttet og gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet, Rådgivende Biologer AS og NORCE LFI. I tillegg mottar programmet overvåkingsdata fra Skandinavisk Naturovervåkning AS og Naturtjenester i Nord AS.

Vassdragene som blir overvåket er valgt ut fra en rekke kriterier som god geografisk spredning, inkludering av de nasjonale laksevassdragene, representasjon av vassdrag av ulik størrelse samt å bygge videre på vassdrag med tidsserier og med gode lokale nettverk. Data blir samlet inn fra sportsfiske om sommeren og høstfiske, stamfiske og drivtellinger (også kalt gytefisktelling) om høsten. I et flertall av elvene ble det benyttet mer enn én metode. Alle innsamlete data har vært gjennom en kvalitetssikringsprosess, denne er beskrevet i rapporten der også ulike kilder til usikkerhet drøftes.

Oppdatert: 17.06.2024