Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Nedgang for laks – økt salg av andre arter

Salg av laks, målt i tonn, gikk ned med tre prosent fra 2022 til 2023. I samme tidsrom økte salget av andre fiskearter som regnbueørret, røye og torsk,viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur 2023.

Solgt mengde

Det ble solgt totalt 1 619 000 tonn med oppdrettsfisk i 2023. Laks er den viktigste arten og utgjør 1 518 000 tonn eller 94 prosent. I tillegg ble det solgt 86 000 tonn regnbueørret og 15 000 tonn andre fiskearter.

 

Samlet:

Laks:

Regnbueørret:

Andre fiskearter

1 619

1 518

86

15

1000 tonn*

1000 tonn*

1000 tonn*

1000 tonn*

Foruten fisk ble det også solgt 2 000 tonn bløtdyr, krepsdyr og pigghuder (hovedsakelig blåskjell) og 1 tonn alger i 2023.

Figur 1. Utvikling i salg av oppdrettsfisk til konsum. Tall i tusen tonn.

Økt salg av andre fiskearter

Sammenlignet med laks og regnbueørret er det fortsatt små kvantum av andre fiskearter som selges. Statistikken viser imidlertid at det er solgt mer av andre fiskearter i 2023 sammenlignet med 2022.

Størst var økningen i salget av oppdrettstorsk som mer enn doblet seg fra 2022. Salg av oppdrettstorsk økte fra 5 116 tonn i 2022 til 11 389 tonn i 2023. I samme tidsrom økte salg av brunørret med 58 prosent til 619 tonn i 2023, mens salg av røye økte med 27 prosent til 814 tonn i 2023.

Unntaket er salg av kveite som har hatt en negativ utvikling i solgt mengde de siste tre årene. Salg av kveite som gikk ned med 17 prosent til 1 903 tonn i 2023.

Figur 2. Salg av andre fiskearter fordelt på art. Tall i tonn

Fortsatt høye priser

Statistikken viser at gjennomsnittlig salgspris for solgt laks og regnbueørret fortsatt var høy i 2023. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt laks var på kr 70,20 og gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt regnbueørret var kr 62,98 i 2023.

Gjennomsnittlig salgspris pr kg solgt torsk var betydelig lavere enn for laks og regnbueørret med kr 39,47 i 2023.

Statistikken viser at gjennomsnittlig salgspris pr. kg for brunørret har gått kraftig ned over tid. Dette henger sammen med at produksjon tidligere var begrenset til få aktører med rakfiskproduksjon, mens produksjonen av brunørret i dag består av flere aktører med flere produkter.

Figur 3. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt fisk (rundvekt). Pris i kroner, 2023-verdi.

 

Oppdatert: 30.05.2024