Drivtelling av gytefisk, med registrering av innslag og uttak av rømt oppdrettslaks, i lakseførende elver i Nordland og Troms i 2015

2015, Ferskvannsbiologen

Oppdatert: 13.05.2016