Utkastpåbod for kveite over 2 meter

På grunn av høgt innhald av potensielt farlege framandstoff er det påbode å sleppe all kveite over 2 meter tilbake i sjøen. Vi minner også om at det i tillegg er forbode å fiske kveite i norsk økonomisk sone frå og med 20. desember til og med 31. mars.

I tillegg til det generelle påbodet om å sleppe all kveite over 2 meter tilbake i sjøen, og som gjeld heile norsk økonomisk sone, er det innført eit forbod mot alt fiske etter kveite heile året i eit område på Sklinnabanken utanfor Helgelandskysten.

Det generelle påbodet på 2 meter gjeld alle fiskarar (yrkesfiskarar, fritidsfiskarar og turistfiskarar) uavhengig av reiskap og område.

Påbodet gjeld all levedyktig, daud eller døyande kveite over to meter. 

Det er eit kjent problem at gammal kveite gjennom heile livet samlar opp framandstoff som kan utgjere ein risiko for oss menneske.

I eit avgrensa område på Sklinnabanken er det forbode å fiske etter kveite (det vil seie at ein kan fiske i området når målarten er noko anna enn kveite).

Mattilsynets vurdering

Mattilsynet har i si vurdering konkludert med følgjande om Atlantisk kveite:

  • Atlantiske kveiter som er mindre enn 2 m (ca.100 kg), har stort sett gode resultat for både tungmetall og organiske miljøgifter. Dei er trygge å ete.
  • Atlantiske kveiter over 2m (ca.100 kg) har eit høgt innhald av miljøgifter, også over grenseverdiane for ein eller fleire komponentar. Særleg gjeld dette dei organiske miljøgifter. Dei bør derfor ikkje etast. Slike store kveiter må sleppast ut i sjøen igjen. Om kveita er tydeleg skadd, må den avlivast før den vert sloppen. Den kan heller ikkje seljast.