Alternativ overvåking av hard- og blandingsbunn

Veileder ved alternativ overvåking av hard- og blandingsbunn ved marine akvakulturanlegg

Miljøovervåking av organisk påvirkning på sjøbunnen ved marine akvakulturanlegg gjennomføres i dag primært etter Norsk Standard NS 9410:2016 gjennom B-undersøkelsen (anleggssonen) og C-undersøkelsen (overgangssonen). Begge undersøkelsene er bløtbunnsundersøkelser og gir en god dokumentasjon av den organiske påvirkningen på bløtbunn. Erfaringer fra miljøovervåkingen viser imidlertid at et stort antall lokaliteter er plassert over skrående bunn bestående av fjell, eller ved blandingsbunn som inneholder både bløt- og hardbunn. Ved slike lokaliteter gir ikke miljøovervåkingen i henhold til NS 9410:2016 en god nok dokumentasjon over påvirkning på bunnen under og rundt lokalitetene. Det har dermed vært behov for å utvikle nye metoder for miljøovervåking av hard- og blandingsbunnshabitater, samt øke kunnskapen om hvordan akvakultur påvirker slike habitat.

Med bakgrunn i dette har Havforskningsinstituttet på bestilling fra Fiskeridirektoratet fått i oppdrag å utvikle en veileder for alternativ miljøovervåking av hard- og blandingsbunn ved marine akvakulturanlegg. Del 1 av denne veilederen er utviklet, og inneholder beskrivelse av oppsett av utstyr og bruk av dette under en slik overvåking.  Del 2 er under utvikling og vil omhandle grenseverdier og tilstandsvurdering av påvirkning fra marine akvakulturanlegg på slike habitat.

Den alternative overvåkings metodikken går i korte trekk ut på å benytte seg av videokamera festet på et stativ som senkes ned på samme stasjoner og måte som ved ordinære B-undersøkelser. Metoden er også tilpasset slik at en kan benytte seg av både vanlig grabb utstyr og videoutstyr samtidig ved samme lokalitet, for eksempel hvor det blandingsbunn.

Veilederen har som formål å kunne brukes av selskaper utfører miljøundersøkelser for næringen, men vil også være til hjelp for forvaltningen og oppdrettere. For selskaper som skal utføre miljøundersøkelser og benytte veilederen, stilles det krav til at de skal være kompetent og skal kunne dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver og være uavhengig oppdragsgiver.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen