Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Alternativ overvåking av hard- og blandingsbunn

Veileder for alternativ overvåking av hard- og blandingsbunn ved marine akvakulturanlegg.

Miljøovervåking av organisk påvirkning på sjøbunnen ved marine akvakulturanlegg gjennomføres i dag primært etter Norsk Standard NS 9410:2016 gjennom B-undersøkelsen (anleggssonen) og C-undersøkelsen (overgangssonen). Begge undersøkelsene er bløtbunnsundersøkelser og gir en god dokumentasjon av den organiske påvirkningen på bløtbunn.

Erfaringer fra miljøovervåkingen viser imidlertid at et stort antall lokaliteter er plassert over skrående bunn bestående av fjell, eller ved blandingsbunn som inneholder både bløt- og hardbunn. Ved slike lokaliteter gir ikke miljøovervåkingen i henhold til NS 9410:2016 en god nok dokumentasjon over påvirkning på bunnen under og rundt lokalitetene. Det har dermed vært behov for å utvikle nye metoder for miljøovervåking av hard- og blandingsbunnshabitater, samt øke kunnskapen om hvordan akvakultur påvirker slike habitat.

Veileder

Med bakgrunn i dette har Havforskningsinstituttet på bestilling fra Fiskeridirektoratet fått i oppdrag å utvikle en veileder for alternativ miljøovervåking av hard- og blandingsbunn ved marine akvakulturanlegg.

Del 1 av denne veilederen er utviklet, og inneholder beskrivelse av oppsett av utstyr og bruk av dette under en slik overvåking. Del 2 er under utvikling og vil omhandle grenseverdier og tilstandsvurdering av påvirkning fra marine akvakulturanlegg på slike habitat.

Den alternative overvåkingsmetodikken går i korte trekk ut på å benytte seg av videokamera festet på et stativ som senkes ned på samme stasjoner og måte som ved ordinære B-undersøkelser. Metoden er også tilpasset slik at en kan benytte seg av både vanlig grabb utstyr og videoutstyr samtidig ved samme lokalitet, for eksempel hvor det blandingsbunn.

Veilederen har som formål å kunne brukes av selskaper som utfører miljøundersøkelser for næringen, men vil også være til hjelp for forvaltningen og oppdrettere. For selskaper som skal utføre miljøundersøkelser og benytte veilederen, stilles det krav til at de skal være kompetent og skal kunne dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver og være uavhengig oppdragsgiver.

Del 1 av denne veilederen (versjon 1.2), som inneholder beskrivelse av metodikk med minimumsspesifikasjoner på utstyr samt oppsett og bruk av dette, er nå oppdatert. Nytt fra tidligere veileder er en beskrivelse av bruk av Remotely Operated Vehicle (ROV) ved en slik type undersøkelse, i tillegg til tidligere beskrevet dropkamera-rigg.

Videre er tekst oppdatert med språklige presiseringer og utdypning basert på innspillsmøter og erfaringer fra næringen, og føringer på hvilke visuelle parametere som minimum må registreres dersom de er til stede ved en slik undersøkelse.

Veileder versjon 1.2: Alternativ overvåking av hard- og blandingsbunn ved marine akvakulturanlegg

Oppdatert: 29.06.2023