Skjul søk

J-168-2017: (Utgått) Forskrift om midlertidig stans i fisket etter leppefisk i 2017

Gyldig fra: 26.09.2017

Gyldig til: 23.10.2017

Publisert: 26.09.2017

Forskrift om midlertidig stans i fisket etter leppefisk i 2017

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. september 2017 med hjemmel i forskrift 4. juli 2017 om regulering av fisket etter leppefisk i 2017 § 7, og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

§ 1 Fiskestopp

Det er forbudt for norske fartøy å fiske leppefisk fra og med 30. september kl. 20.00 til og med 23. oktober kl. 08.00.

 Siste frist for levering av fangst er 4. oktober kl. 20.00.

§ 2 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som fortsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 3 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 4 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 23. oktober 2017

TH/EW