Skjul søk
30.12.2016

Nye rømmingshendelser knyttet til avlusing

Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt meldinger om to rømminger på Vestlandet, henholdsvis i Bremanger og Kvinnherad. Begge hendelsene oppsto i forbindelse med avlusingsoperasjoner.

22.12.2016

Tre svar på søknader om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag fattet tre vedtak med svar på søknader om utviklingstillatelser. Nordlaks Oppdrett AS har fått tilsagn om 10 utviklingstillatelser til realisering av sitt Havfarm-prosjekt. Blom Fiskeoppdrett AS og Lerow AS har fått avslag på sine søknader.

08.12.2016

Kollisjon ga skade på oppdrettsanlegg i Sør-Trøndelag

Fiskeridirektoratet fikk onsdag melding fra oppdrettsselskapet Bjørøya AS om at de hadde oppdaget skade på merd og hull i not på sin lokalitet Raudøya i Osen kommune i Sør-Trøndelag. Utfra AIS-registreringer kan det se ut som om et fartøy som ikke tilhører oppdrettsselskapet har kollidert med anlegget.

18.11.2016

Endringar i reglane om 5 prosent kapasitetsauke

Fristen for å søkje om 5 prosent kapasitetsauke er forlenga, og grensene for overskriding av lusegrensa er endra. Nærings- og fiskeridepartementet endrar ikkje vilkåra for kapasitetsauken, men endrar regelverket for å sikre at oppdrettarar ikkje på galt grunnlag vert underlagde sanksjonar og reaksjonar for brot på vilkåra.