Leppefisk

Oppdatert: 22.06.2017

Frå 2016 blei det innført totalkvotar i fisket etter leppefisk. I tillegg blei opningstidene for fisket endra.

Fisker leppefisk med ruser. Foto © Scanfishphoto

Det har dei siste åra bygd seg opp ei næring ved å fiske etter leppefisk som blir brukt som rensefisk i oppdrett.

Dette har resultert i eit stort press på bestandane av leppefisk langs kysten, og Fiskeridirektoratet har difor skjerpa regelverket frå 2016 for å innta ei meir aktiv føre-var-haldning.

Det er gjort eit grundig forarbeid før direktoratet fastsatte reguleringane av fisket etter leppefisk for 2016.

Eit forslag til reguleringar har vore ute på høyring og det er kome mange innspel frå ulike hald, frå både privatpersonar, verksemder, organisasjonar og forskning. Det blei også halde eit evalueringsmøte med næringa.

Fiskeridirektoratet er opptatt av at leppefisk må regulerast i eit langsiktig perspektiv, samstundes som bruk av leppefisk er eit etterspurt miljøvenleg tiltak for å redusere luseangrep i oppdrett.

Med bakgrunn i høyringsforslaget og dei innspela som er kome i høyringsrunden, har Fiskeridirektoratet bestemt følgande reguleringar i fisket etter leppefisk i 2016.

Opningstidspunkt og totalkvotar

Dette inneber mellom anna at opningstidspunkta blir noko seinare i 2016 enn i 2015, og at det blir innført totalkvotar som gjeld alle artane av leppefisk.

Fisket etter leppefisk er delt inn i tre soner; Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge, som i realiteten gjeld alle fylker frå Møre og Romsdal og nordover.

Nye opningstidspunkt og totalkvotar for fisket etter leppefisk i 2016

Område

Opningstidspunkt

Stengingstidspunkt

Totalkvote

Sørlandet
(svenskegrensa til og med Varnes fyr på Lista)

6. juli klokka 08:00

2. september klokka 20.00

4 millionar leppefisk

Vestlandet
(Varnes fyr på Lista til 62ºN)

6. juli klokka 08:00

9. september klokka 20:00

10 millionar leppefisk

Midt-Norge
(nord for 62ºN)

25. juli

23. september klokka 20:00

4 millionar leppefisk

Fluktopning i teiner og ruser

Fluktopning i teiner og ruser skal vere minst 12 mm x 70 mm. Fluktopningane skal plasserast slik at leppefisken lett kan ta seg ut av reiskapen. Fiskeridirektoratet understrekar at fiskarane må vere nøye med at fluktåpningen er i samsvar med kravet. Det er fiskaren som i siste ledd har ansvaret for at fluktopninga er korrekt.

I teiner skal det vere minst tre fluktopningar i det innerste kammeret (fangstkammer) og minst to fluktopningar i kvar av dei øvrige kammera. I ruser skal det vere minst tre fluktopningar i det innerste kammeret og minst tofluktopningar i det nest innerste kammeret. Fluktopningane skal vere plassert på ein slik måte at leppefisk lett kan ta seg ut av reiskapen. Fluktopninga skal ha ei fast ramme og kan vere plassert i rekkje eller enkeltvis.

For å hindre uønska bifangst av spesielt hummar og torsk, i tillegg til å hindre at oter prøver å ta seg inn i teiner og ruser og deretter druknar, er det påbod om inngangssperre. Inngangssperre (kryss) er ikkje påkrevd dersom inngangen (kalven) er mindre enn at ein sylinder med diameter 70 mm kan trekkast gjennom inngangen.

Det har gjennom forsøk vist seg at enkle kryss i inngangen til teinene eller rusene i stor grad hindrar uønska bifangst. Skulle det likevel skje at ein oter blir fanga i reiskapen skal ein melde frå til Fiskeridirektoratet på e-post.

Minstemål

Minstemål for leppefisk frå og med 2015:

Art

Størrelse

Grønngylt

12 cm

Berggylt

14 cm

Annan leppefisk

11 cm

Deltaking

Fritidsfiskarar med leveringsavtale kan søkje om å få drive fiske etter leppefisk. Frå 2016 må også yrkesfiskarar som fiskar med teiner og ruser ha leveringsavtale for å drive fiske etter leppefisk.

Fritidsfiskarane kan i samsvar med havressurslova fiske med inntil 20 teiner eller ruser og kan ikkje omsette fisk for meir enn 50 000 kroner i eit kalenderår. Denne ordninga gir også ungdom høve til å delta i fisket etter leppefisk.

For yrkesfiskarar blir ordninga med dispensasjon til å bruke ruse i fisket etter leppefisk vidareført. I tillegg er ei begrensning på maksimalt 100 teiner og ruser på Sørlandet vidareført.

Ordninga med dagleg røkting av teiner og ruser utanom sun- og heilagdagar blir også vidareført.