Teiner

Les om reglane for bruk av teiner, antall teiner du kan fangste med,røkting, merking og krav til fluktopning og rømmningshol.

Du kan fiske med inntil 20 teiner. Talet på teiner kan altså til saman ikkje vere meir enn 20 per person og per fartøy - uansett om du har fleire båtar eller de er fleire om bord.

Talet på teiner du kan bruke vert ytterlegare avgrensa dersom du også fiskar med ruser. Les meir om dette under omtalen av ruser

Eksempel:

 • Éin person kan berre bruke 20 teiner eller ruser sjølv om han fiskar med tre fartøy
 • Tre personar kan berre fiske med 20 teiner eller ruser dersom dei fisker frå same båt

I hummarfisket er avgrensinga på 10 hummarteiner. Denne avgrensing gjeld også per person og per fartøy. Men du kan i tillegg nytte inntil 10 andre teiner - for eksempel krabbeteiner.

Alle teiner og ruser skal merkast tydeleg med namn og adresse på minst eit av vaka/ei av blåsene.

Ver klar over dei strenge reglane for å fiske med ruser.

Teiner kjem i mange variantar, og definisjonen på kva type teine det er blir i praksis avgjort av bruken. Det vil seie korleis og kvar du set teina og kva artar du fiskar etter.

Krav til fluktopning og rømmingshol

Alle teiner skal ha minst to fluktopningar; ei på kvar side av reiskapen.

Både for teiner som er sett ut for fangst av krabbe og teiner som er sett ut for fangst av hummar skal fluktopningane skal vere plasserte i fangstkammeret på ein slik måte at hummaren lett kan ta seg ut av reiskapen. I teiner med plan botn skal opningane plasserast heilt nede ved reiskapsbotnen. I teiner med sylinderform (tønneform) skal opningane vere heilt nede ved reiskapsbotnen, men ikkje lenger nede enn at det blir fri passasje gjennom opningane når reiskapen står ute for fangst.

I tillegg til minst to fluktopningar skal det vere minst eit rømmingshol, som vert halde lukka ved hjelp av ein bomullstråd. Tråden skal virke slik at dersom du mister teina vil bomullstråden løyse seg opp etter ei viss tid, noko som gir fridomen tilbake for innestengte individ.

Sjå video for meir beskrivande informasjon:


 • Du kan lese om monteringsmoglegheitene her: 

Røkting

 • Teiner som vert nytta til fangst av leppefisk skal røktast dagleg. Bestemminga gjeld ikkje søndagar og heilagdagar.
 • Alle andre teiner skal røktast minst ein gong per veke.

Teiner til hummarfiske

 • Fluktopningane må vere minst 60 millimeter og plasserte nede ved botnen slik at hummar under minstemål lett kan ta seg ut. Samtidig må ikkje opningane vere lenger nede enn at det er fri passasje gjennom når reiskapen står i sjøen.
 • Det er påbode å bruke nedbrytbar bomullstråd i hummarteiner. Tråden skal virke slik at dersom du mister teina vil bomullstråden løyse seg opp etter ei viss tid, noko som gir fridomen tilbake for innestengte individ. Gamle teiner vil framleis kunne brukast ved å ettermontere bomullstråden.
 • Teiner som står i sjøen til fangst av hummar skal ha minst eitt vak som er tydeleg merkt med fiskarens deltakarnummer, namn og adresse (for yrkesfiskarar: fartøyets registreringsmerke). Teinene kan framleis settast fleire i lenke. 
 • Det er ingen krav til minimumsdjupn for teiner i hummarfisket. 

Teiner til kongekrabbe 

 • I kvoteregulert område kan ein kun fiske kongekrabbe med teiner.
 • I kvoteregulert område kan kvart fartøy/person kun fangste med 1 teine.
 • I kvoteregulert område er det påbode med minst fire sirkelforma fluktopningar med minste indre diameter på 150mm.
 • Fluktopningane skal vere montert i nedre kant av teina sin sidepanel, men ikkje høgare ein 10 cm frå botnramma. 
 • Teiner og vak/blåse skal merkast med navn og adresse. 

Teiner utanom kvoteregulert område: 

Teiner til krabbefiske

 • Fluktopningane må vere minst 80 millimeter og plasserte nede ved botnen slik at hummar og småkrabbe lett kan ta seg ut.
 • Det er påbode å bruke nedbrytbar bomullstråd i krabbeteiner. Gamle teiner vil framleis kunne brukast ved å ettermontere bomullstråden.
 • Frå svenskegrensa til og med Tysfjord kommune i Nordland skal teiner, som er sett ut for fangst av krabbe, ha minst to sirkelforma fluktopningar - ei på kvar side av reiskapen/kammeret.

Teiner til fisk og sjøkreps

 • Teiner som er sett ut for å fange fisk eller sjøkreps kan nyttast heile året. 
 • Minstemål for sjøkreps er 13 cm i heile landet. 
 • Det er ingen krav om djupn for slike teiner. 
 • Det er ikkje krav til inngangssperre, fluktopningar i teiner du skal fangste sjøkreps med. Men dersom du set teinene slik at dei truleg ikkje berre fangar fisk og sjøkreps, men også leppefisk, hummar eller krabbe, skal teinene vere utstyrte med fluktopningar og ingangssperre. Les meir om fangst av sjøkreps.
Oppdatert: 18.09.2020