We use cookies

We use cookies on fiskeridir.no to understand how visitors use the website, so that we can improve our services. You can change your consent at any time.

All applications to engage in marine scientific research in waters under Norwegian jurisdiction are to be sent by Missions accredited to Oslo to the Directorate of Fisheries.

Applications are no longer to be forwarded to the Ministry of Foreign Affairs. Applications are to be addressed to:

The Directorate of Fisheries
PB 185 Sentrum
N-5804 Bergen
Telefax: +47 55 23 80 90
E-mail: postmottak@fiskeridir.no

All states have the right to conduct marine scientific research subject to the rights and duties of other states as provided in Article 238 in UN Law of the Sea. Relevant regulations could be found in Regulations relating to foreign marine scientific research in Norway’s internal waters, territorial sea and economic zone and on the Continental shelf.

The Royal Ministry of Foreign Affairs has notified to the embassies that all applications to engage in marine scientific research in Norwegian jurisdiction areas are to be sent by missions accredited to the Directorate of Fisheries. Any queries regarding regulations my be addressed to the Legal Department of the Ministry.

The different spheres of an application will be distributed to internal authorities. Consent to engage in marine scientific research is considered to be granted when the Directorate of Fisheries has notified the applicant. Some applications are not granted due to threatened species, exploring or exploiting the natural resources not in compliance with the coastal state’s sovereign rights and so on.

The Directorate of Fisheries in our consent request to be provided with final consult and conclusions, and in the meantime with a preliminary report. Norwegian authorities shall, if we so request, be provided with all data, assessment of data, samples and research results.

På norsk

Alle land har rett til å foreta vitenskapelig havforskning i norske farvann hvis de på forhånd har søkt og fått godkjenning av Fiskeridirektoratet. Reglene om tredjelands vitenskapelige havforskning bygger på FNs havrettstraktat Del XIII og gjeldende regler står i forskrift om utenlandske marine vitenskapelige undersøkelser.

Fiskeridirektoratet har ansvar for å motta, behandle og besvare søknadene. Unntaket er søknader om fiskeriundersøkelser som vi har avtalt med Russland. Disse har Utenriksdepartementet ansvar for. Søknader som gjelder forskning på kontinentalsokkelen, sender vi videre til Oljedirektoratet og søknader om anløp eller tilgang til sjøterritoriet eller indre farvann innenfor 12 nautiske mil, sender vi til Forsvaret. Disse to etatene avgjør søknadene, og det er Fiskeridirektoratet som sender Norges offisielle svar til søkerstaten.

De fleste søknadene fyller vilkårene og blir godkjent, men noen blir også avslått. Dette kan for eksempel skyldes at et tokt har mer preg av ressurskartlegging enn grunnforskning, at det søkes om å forske på sårbare arter der vi som kyststat har et særlig ansvar, og annet.

Søkerstaten skal i henhold til havretten gi Norge tilgang til alle data og forskningsresultater fra de vitenskapelige undersøkelsene i norske farvann. Norge på sin side offentliggjør toktrapportene og -resultatene på Fiskeridirektoratets nettside.

Søkerstaten må sende søknaden gjennom offisielle kanaler, som oftest via vedkommende lands ambassade i Oslo.

Eldre informasjon vil etter hvert bli overført til Fiskeridirektoratets digitalarkiv 

Updated: 23.01.2020