Hva er FangstID-programmet?

FangstID-programmet er et nytt initiativ fra Fiskeridirektoratet, hvor målet er at det skal tas i bruk nye teknologiske løsninger om bord på fiske- og fangstfartøy for å sikre en korrekt registrering av ressursuttaket.

Ved hjelp av de nye teknologiske løsningene tar programmet sikte på å flytte ressursregistreringen så tett opp mot selve ressursuttaket som mulig, med fordel allerede i redskapet, når fangsten tas om bord eller ved produksjon om bord.

Det er også et uttalt mål for programmet at fisker ved hjelp av nye teknologiske løsninger skal kunne bevege seg bort fra ikke-verifiserbar egenrapportering av fangst, til automatisert registrering av ressursuttaket og direkte kvoteavregning, hvor verifiserbare data overføres til relevante myndigheter i sanntid fra tredjepartsteknologi.

Økt etterlevelse

En slik modernisering av ressursregistreringen vil redusere mulighetsrommet for brudd på fiskerilovgivningen og redusere insentivet for uærlige aktører som forsøker å skaffe seg uberettiget økonomisk vinning basert på fellesskapets ressurser. Som konsekvens vil etterlevelsen øke og det legges til rette for like konkurransevilkår i fiskerinæringen.

Denne tilnærmingen vil ha klare gevinster i forvaltningsøyemed, men vil også kunne gi positive ringvirkninger for andre aktører, som næringen selv, forskningsmiljøer og eksportnæringen.

Fire områder

Programmet har både et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og er delt inn i fire leveranseområder: