Rapporter fangst av kongekrabbe i kystfiskeappen

Fra og med 15. februar 2021 plikter alle fartøy som har adgang til å drive fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område å rapportere fangst i kystfiskeappen, uavhengig av om de faktisk benytter seg av denne adgangen. Fartøyene plikter også å benytte kystfiskeappen til å rapportere all fiske/fangst gjennom hele året, ikke bare kongekrabbe.

Tidligere har det vært faktisk utøvelse av fangst som har vært avgjørende for hvorvidt fartøyene plikter å rapportere fangst via kystfiskeappen.

Endringen i forskrift om kystfiskeappen § 2 andre ledd bokstav g. jf. J-melding J-5-2021er gjort på bakgrunn av Fiskeridirektoratets høringsnotat av 10. september 2020 om regulering av fangst av kongekrabbe i 2021.

Høringsnotatet var basert på en bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), samt Stortingsmelding nr (Meld. St.) 17 (2014-2015) «Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe».

I skriv av 4. desember 2020 fremgår det under avsnitt 2.5 (side 20); «Fiskeridirektøren foreslo å endre rapporteringskravet i forskrift om elektroniskrapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter (forskrift om kystfiskeappen) § 2 til å gjelde «fartøy som har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område». NF, Norges Kystfiskarlag, Sjømatbedriftene, Troms og Finnmark fylkeskommune, Vest-Finnmarkrådet og Øst-Finnmarkrådet støtter forslaget. Fifir mener det bør stilles krav til elektronisk rapportering for alle fiskefartøy. Fiskeridirektørens tilrådning: Fiskeridirektøren vil endre forskrift om kystfiskeappen i tråd med forslaget.

Nærings- og fiskeridepartementet har ved vedtak av 21. desember 2020 vedtatt forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2021, og har ikke kommentert fiskeridirektørens endringsforslag til forskrift om kystfiskeappen.

Oppdatert: 28.01.2021