Skjul søk

J-81-2018: (Utgått) Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite ved Øst-Grønland i 2018

Gyldig fra: 11.05.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 11.05.2018

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite ved Øst-Grønland i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 11. mai 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11 og 12 og forskrift 8. januar 2018 nr. 18 om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone og i Irmingerhavet i 2018 § 12.

§ 1 Stopp i fisket

Direktefisket etter blåkveite for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap ved Øst-Grønland stoppes med virkning fra og med 12. mai 2018.

§ 2 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 11. mai og gjelder til og med 31. desember 2018.

HY/EW