Skjul søk

J-79-2018: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-47-2018

Erstattet av: J-85-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.05.2018

Publisert: 08.05.2018

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. mai 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98:

 I

 I Nærings- og fiskeridepartementet sin forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

 § 35 (endret) skal lyde:

 Det er forbudt for norske fartøy å tråle etter reker sør for 62°N fra og med lørdag klokken 24.00 til og med søndag klokken 24.00 og på helligdager unntatt 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag.

 II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

---------

IB/EW

Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

Vedlegg 1:

Vedlegg 2:

Vedlegg 3:

Vedlegg 4:

Vedlegg 5:

Vedlegg 6:

Vedlegg 7:

Vedlegg 8: