Skjul søk

J-54-2018: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2018

Erstatter: J-226-2017

Erstattet av: J-249-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.04.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 09.04.2018

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. april 2018 med med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686

 I

 I forskrift 12. desember 2017 nr. 1997 om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2018 gjøres følgende endring:

 § 2 annet ledd skal lyde:

 Bare fartøy med adgang til å delta i fisket i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter lange og brosme, kan fiske på kvotene som nevnt i første ledd nr. 1 og 2.

  II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

------------

 

Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2018

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 12. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686

 § 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske i Færøyenes fiskerisone i 2018.

§ 2 Totalkvoter

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta:

  1. 2 200 tonn lange/blålange
  2. 1 801 tonn brosme
  3. 150 tonn sei
  4. 800 andre arter som bifangst

Bare fartøy med adgang til å delta i fisket i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter lange og brosme, kan fiske på kvotene som nevnt i første ledd nr. 1 og 2.

Bare fartøy med torsketråltillatelse eller seitråltillatelse og fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten som nevnt i første ledd nr. 3.

Fiskeridirektoratet kan endre deltakerbegrensningene i andre og tredje ledd dersom kvotene ikke blir utnyttet.

§ 3 Bifangst

Den samlede bifangsten av andre arter enn lange/blålange, brosme og sei skal til enhver tid ikke overstige 25 % i vekt av hele fangsten om bord. Bifangsten pr. fangstdøgn kan ikke overstige 30 %.

§ 4 Begrensninger i fisket

Maksimalt 12 fartøy kan delta i fisket samtidig.

Dersom færøyske myndigheter tillater fiske på Færøybanken, kan det enkelte fartøy fiske i dette området inntil 10 dager pr. tur, men ikke mer enn 27 dager i løpet av 2018.

5 Stopp i fisket

Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.

§ 6 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 7 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til og med 31. desember 2018.

 HØ/EW