Skjul søk

J-50-2018: (Utgått) Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2018

Erstatter: J-52-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.04.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 04.04.2018

Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 4. april 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36 og 47

 § 1 Generelt forbud

Det er forbudt å drive fangst av hval.

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av § 1 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å delta i fangst av vågehval i 2018 fange til sammen 1278 vågehval i Norges økonomiske sone, i fiskevernsonen ved Svalbard, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann i IWC områdene ESB,EW, EN og JM. Av kvoten på 1278 vågehval kan 1108 vågehval fanges i IWC områdene ESB, EW,EN og 170 vågehval i IWC område CM.

§ 3 Fangststart

Fangst av vågehval kan påbegynnes 4. april.

Fiskeridirektoratet vil stoppe fangsten når forholdene tilsier det.

§ 4 Ferdsskriver/observatør/inspektør

Fartøy som deltar i fangst av vågehval skal ha installert ferdsskriver. Ferdsskrivere skal være godkjent av Fiskeridirektoratet og installert av installatør godkjent av Fiskeridirektoratet. Fartøyet kan pålegges å ha observatør eller inspektør om bord under fangsten.

§ 5 Oppgaveplikt

Fartøy som ikke omfattes av plikten til elektronisk fangstrapportering skal føre fangstdagbok utgitt av Fiskeridirektoratet. Fangstdagboken skal føres fortløpende.

Fangstdagboken skal innen åtte dager etter avsluttet fangstsesong være sendt eller levert Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere retningslinjer om innhenting av data fra ferdskriver.

§ 6 Bemyndigelse

Fiskerdirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

§ 7 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse

Forskriften trer ikraft straks og gjelder til og med 31. desember 2018.

Hy/EW