Skjul søk

J-5-2019: (Utgått) Forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området

Erstatter: J-1-2019

Erstattet av: J-51-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.01.2019

Publisert: 17.01.2019

Forskrift om endring av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området

Innholdsfortegnelse:

Ved en inkurie ble hjemmelsrekken kunngjort ufullstendig i Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 27. desember 2018 om endring av forskrift 6. august 2004 nr. 1147 om fangst av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området.

Hjemmelsrekken for denne forskriften skal lyde som følger:

Fastsatt av Nærings-og fiskeridepartementet 6. august 2004 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 15, 16, 34, 36, 37, 38, 41, § 43 og § 59, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 16, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 23 og § 30, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

Fastsatt av Fiskeridirektoratet har den 11. januar 2019 med hjemmel i forskrift 6. august 2004 nr. 1147 om fangst av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området § 13 første ledd.

I

I forskrift 6. august 2004 nr. 1147 om fangst av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området gjøres følgende endring:

§ 6 femte ledd annet punktum (endret) skal lyde:

Samleteinen skal utstyres med Automatisk identifikasjonssystem (AIS).

 II

 

Forskriften trer i kraft straks.

 Forskriften lyder etter dette:

 -----------------

 Forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område

Fastsatt av Nærings-og fiskeridepartementet 6. august 2004 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 15, 16, 34, 36, 37, 38, 41, § 43 og § 59, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 16, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 23 og § 30, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. 

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone utenfor kvoteregulert område. Forskriften gjelder også på land og innenfor kvoteregulert område der det følger av sammenhengen i forskriften

§ 2 Definisjon

Det er adgang til å fange kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.

Med kvoteregulert område menes i denne forskrift følgende område:

  1. Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:
    N 70°55,96’ Ø 25°32,81’
    N 70°55,82’ Ø 25°30,46’
  2. Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71°08, 05’ Ø 26° til N 71°30’ Ø 26°, inkludert hele Porsangerfjorden og Kamøyfjorden, og videre østover langs N 71°30’ til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet.

 § 3 Deltakelse

Det er adgang til å fange kongekrabbe i området nevnt i § 2.

Fartøy som driver fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke samtidig drive fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan, etter oppstart av fangst i kvoteregulert område, først delta i fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område etter å ha endelig avsluttet og landet fangst i kvoteregulert område. Ved eventuell refordeling av kvote kan refordelt kvantum fangstes innenfor det kvoteregulerte området.

Fartøy som driver oppkjøp av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke samtidig drive fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.

§ 4 Landing

Dersom kongekrabbe som er fangstet i området som nevnt i § 2 skal landes i kvoteregulert område, må landing skje direkte fra fartøyet til anlegg som er godkjent av Mattilsynet og registrert i Fiskeridirektoratets register over godkjente kjøpere.

Kongekrabbe skal fra 1. mai landes direkte fra fartøyet til mottaksanlegg som er godkjent av Mattilsynet, jf. forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, jf § 1, forordning (EF) nr. 853/2004, kapittel II, artikkel 4. Dersom mobile kjøpestasjoner benyttes, skal også disse være godkjent av Mattilsynet.

§ 5 Forbud mot gjenutsetting av levende eller levedyktig kongekrabbe

Det er forbudt å gjenutsette levende eller levedyktig kongekrabbe i området som nevnt i § 2.

Det er forbudt å benytte teiner med fluktåpning ved fangst av kongekrabbe i området som nevnt i § 2.

§ 6 Bruk av samleteiner

Med samleteiner menes alle innretninger for lagring av fangst i sjøen.

Det er forbudt å mellomlagre kongekrabbe fanget i område som nevnt i § 2 i samleteiner som plasseres innenfor det kvoteregulerte områdets grense.

Fartøy som bruker samleteiner skal rapportere når slike teiner tas i bruk, antall teiner og posisjon for disse til Kystvaktens bruksvaktsentral per telefon (tlf. 07611).

Det er ikke tillatt å bruke samleteiner eller andre innretninger for lagring av fangst i havn. Samleteiner skal stå dypere enn 20 meter.

Samleteiner eller andre innretninger som benyttes til mellomlagring av fangst i sjøen før levering skal ha utspiling i bunn og topp, ha rette vegger og minst én vegg i teinen skal ha oppløselig tråd. Samleteinen skal utstyres med Automatisk identifikasjonssystem (AIS).

Fiskemottak kan ikke benytte samleteiner eller andre innretninger for lagring av fangst i sjøen.

Det er forbudt å frakte kongekrabbe i teiner eller samleteiner.

Femte til syvende ledd i denne bestemmelsen trer i kraft 1. mai 2019.

§ 7 Rapportering av fangst

Fiskeridirektoratet region Nord kan pålegge eier og bruker av fartøy å registrere fangstdata på fastsatt skjema. Rapporteringsskjema skal oppbevares om bord og forevises ved kontroll.

Utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratet region Finnmark innen 14 dager etter endt måned med fangst.

Fartøy og fiskemottak som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til Kystvaktsentralen på Sortland per telefon (tlf. 07611) når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse.

Dersom mobile kjøpestasjoner skal benyttes for mottak av kongekrabbe, skal den mobile kjøpestasjonens stedfaste mottak sende melding til Fiskeridirektoratets regionkontor minst tolv timer før mottak av fangst på den mobile kjøpestasjonen påbegynnes. Det er ikke tillatt å starte mottak av fangst før dette tidspunkt, med mindre Fiskeridirektoratets regionkontor gir tillatelse. Det stedfaste mottaket skal sende melding til Fiskeridirektoratets regionkontor minst tolv timer før den mobile kjøpestasjonen ankommer mottaksanlegget for å levere kongekrabbe.

Meldinger som nevnt i fjerde ledd sendes på SMS til nummer 1933 med kodeord kkk først i meldingen. Meldingen skal angi ID og navn på mottaksstedet, som angitt i kjøperregisteret, samt dato og klokkeslett for mottaket.

§ 8 Posisjonsrapportering

Fartøy som deltar i fangst i henhold til § 3, og som ikke er underlagt sporing etter forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B). For fartøy under 10 meter må slikt utstyr være på plass senest 1. november 2014. Dette ledd gjelder ikke fartøy som fisker til egen husholdning.

Systemet skal holdes i gang til enhver tid gjennom hele reguleringsåret, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger. Unntak gjelder også dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Når strømmen til AIS systemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon. Meldingen sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no.

§ 9 Sporing

Mobile kjøpestasjoner skal fra 1. mai utstyres med fastmontert GPS sporingsutstyr. Kjøretøyets registreringsnummer og sporingsutstyrets spesifikke identitetsnummer mv. skal registreres ved Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere tekniske krav til GPS sporingsutstyr som kan anvendes. Den mobile kjøpestasjonen skal være registrert i Fiskeridirektoratets register over godkjente kjøpere.

§ 10 Forbud mot overføring av fangst

Et fartøy kan ikke motta og lande kongekrabbe som er fanget av et annet fartøy.

§ 11 Stengning av områder

Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i området vest for 26°Ø i perioden 30. august 2019 kl. 18.00 til 3. september 2019 kl. 23.59.

§ 12 Forbud mot ombordproduksjon

Ombordproduksjon av kongekrabbe er ikke tillatt.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra forbudet i første ledd ved fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. Departementet er klageinstans.

§ 13 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe i område som nevnt i § 2.

§ 14 Overtredelsesgebyr

 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 28 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) § 37.

 § 15 Tilsyn

 Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene i denne forskriften, jf. matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30.

 § 16 Straff

 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 § 17 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

--------------

 IB/EW