Skjul søk

J-222-2017: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2017

Erstatter: J-196-2017

Erstattet av: J-244-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.12.2017

Gyldig til: 31.12.2017

Publisert: 06.12.2017

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2017

Innholdsfortegnelse:

Ved en feil ble tabellene i §§ 12 og 16 ikke oppdatert ved endringen av kvoteenheter den 19. september 2017 (J-167-2017). Korrekte tabeller fremkommer i det følgende:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 5. desember 2017 med hjemmel i forskrift 20. desember 2016 om regulering av fisket etter makrell i 2017 § 27.

 I

 I forskrift 20. desember 2016 om regulering av fisket etter makrell i 2017 gjøres følgende endring:

 § 12 første ledd tabellen skal lyde:

 

Hjemmels lengde

Kvotefaktor

Garantert kvote (tonn)

Maksimalkvote (tonn)

0 - 9,99

1,2145

35,14

70,29

10 - 12,99

1,5455

44,72

89,44

13 - 14,99

4,9446

143,08

286,15

§ 16 første ledd tabellen skal lyde:

Fartøyets hjemmelslengde

Kvotefaktor

Fartøykvote
(garantert kvote) (tonn)

 Maksimalkvote største lengde under 15 meter (tonn)

0-9,99 meter

1,2714

          37,27

78,27

10-10,99 meter

2,2249

          65,22

136,97

11-14,99 meter

2,2249

          65,22

136,97

15-21,35 meter

2,708

          79,39

166,71

 

 

 

 

 

 

  II

   Forskriften trer i kraft straks

   Forskriften lyder etter dette:

 ---------

 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2017

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 20. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 27, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2017.

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 234 472 tonn makrell i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantumet avsettes 1 125 tonn til forsknings- og undervisningskvoter, 1 200 tonn til agn og 537 tonn til rekrutteringsordningen.

 Av totalkvoten kan:

a)

229 821 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde 4a, og

b)

50 008 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

Av kvantumet angitt i annet ledd bokstav a kan:

a)

45 964 tonn fiskes i EU-sonen i ICES’ statistikkområde 6a (nord for 56° 30´N), og hvorav 18 261 tonn kan fiskes i EU-sonen i ICES’ statistikkområde 2a, og 7 d, e, f og h, og

b)

inntil 3 000 tonn fiskes i ICES’ statistikkområde 3a.

Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt i forskriften for fiske i EU-sonen i ICES statistikkområde 2a, 4a, 6a (nord for 56°30’N) og 7 d, e, f og h og for fiske i Færøyenes fiskerisone.

§ 3 Gruppekvoter for ringnotfartøy

Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil  163 599 tonn makrell.

Små ringnotfartøy kan fiske og lande inntil 14 898 tonn makrell.

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy

Fartøy med makrelltråltillatelse kan fiske og lande inntil 9 264 tonn makrell til konsum.

Gruppekvoten for fartøy med makrelltråltillatelse skal i 2018 reduseres tilsvarende Fiskeridirektoratets beregning av differansen mellom estimert fangst og seddelført fangst av makrell fisket og landet av fartøy med makrelltråltillatelse i 2017. Fangst av makrell fra fartøy som også innehar ringnottillatelse omfattes ikke av beregningen.

§ 5 Gruppekvoter for kystfartøy

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen og ikke-merkeregistrerte fartøy med adgang til å fiske med landnot, kan fiske og lande inntil 44 385 tonn makrell, hvorav:

a)

fartøy med adgang til å delta i fisket med not under 13 meter største lengde og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, kan fiske og lande inntil 6 954 tonn. Gruppekvoten inkluderer 261 tonn til rekrutteringsordningen.

b)

fartøy med adgang til å delta i fisket med not med største lengde på eller over 13 meter kan fiske og lande inntil 21 791 tonn. Gruppekvoten inkluderer 120 tonn til rekrutteringsordningen.

c)

fartøy med adgang til å delta i fisket med garn eller snøre kan fiske og lande inntil 14 890 tonn. Gruppekvoten inkluderer 156 tonn til rekrutteringsordningen.

d)

fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande innenfor en avsetning på 650 tonn.

e)

ikke-manntallsførte fiskere som fisker med landnot, kan fiske og lande inntil 100 tonn makrell.

§ 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

Dersom en gruppekvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum.

Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10 % av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret.

Dersom det beregnes at det vil gjenstå mer enn 10 % av en gruppekvote ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet innenfor samme kvoteår refordele overskytende kvantum til andre fartøygrupper.

Gruppekvotene angitt i forskriften er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår som beskrevet i første og andre ledd.

Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen

§ 7 Fartøykvoter

Fartøy med ringnottillatelse tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

1500 hl +

40 % av konsesjonskapasiteten fra

0-

4000 hl

 

30 % av konsesjonskapasiteten fra

4000-

6000 hl

 

20 % av konsesjonskapasiteten fra

6000-

10 000 hl

 

10 % av konsesjonskapasiteten

over

10 000 hl

Kvotefaktoren blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

For små ringnotfartøy med hjemmelslengde mellom 21,35 og 28 meter legges fastsatt kvotefaktor per 19. november 2006 til grunn for utregning av fartøykvoten.

Kvoten til det enkelte fartøyet beregnes ved å multiplisere fartøyets  kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

Kvoteenheten for fartøy med ringnottillatelse er 3,90. Kvoteenheten for små ringnotfartøy er 3,68.

§ 8 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

Fartøy med ringnottillatelse og små ringnotfartøy kan overfiske kvoten tildelt etter § 7 med inntil 10 % i 2017. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2018. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2017, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2018. Fartøy som benyttet adgangen i 2016 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2017.

Fartøy som i 2017 benytter slumpfiskeordningen i henhold til forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

Kapittel 3. Fiske i trålgruppen

§ 9 Fartøykvoter

Fartøy med makrelltråltillatelse tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

50 tonn +

50 % av bruttotonnasje fra

0 – 100

 

40 % av bruttotonnasje fra

101 – 200

 

30 % av bruttotonnasje fra

201 – 300

 

20 % av bruttotonnasje fra

301 – 400

 

10 % av bruttotonnasje fra

401 – 600

Ved beregning av fartøyets kvotefaktor gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting- eller ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

Kvoten til det enkelte fartøyet beregnes ved å multiplisere fartøyets  kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

Kvoteenheten er 0,80.

Fartøy med makrelltråltillatelse som deltar som ringnotfartøy eller som kystfartøy, kan ikke delta i trålgruppens fiske etter makrell.

§ 10 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

Fartøy med makrelltråltillatelse kan overfiske kvoten tildelt etter § 9 med inntil 10 % i 2017. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2018. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2017, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2018. Fartøy som benyttet adgangen i 2016 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2017.

Fartøy som i 2017 benytter slumpfiskeordningen i henhold til forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 11 Partråling

Uten hinder av forbudet i §§ 24 og 25 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a)

Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b)

Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c)

Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d)

Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e)

Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av kvoteåret. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Kapittel 4. Fiske i kystfartøygruppen

§ 12 Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde under 13 meter

Fartøy med største lengde under 13 meter og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, med adgang til å delta i fisket med not, kan fiske og lande følgende kvanta makrell:

 

Hjemmels lengde

Kvotefaktor

Garantert kvote (tonn)

Maksimalkvote (tonn)

0 - 9,99

1,2145

35,14

70,29

10 - 12,99

1,5455

44,72

89,44

13 - 14,99

4,9446

143,08

286,15

 Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. Kvoteenheten for beregning av garantert kvote er 28,936 tonn. Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten er 57,872 tonn. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 8. november 2017 kl. 16.00.

§ 13 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

Etter at kvoten som tildeles etter § 12 er utnyttet, kan det enkelte fartøy fiske og lande inntil 10 % av den garanterte kvoten i 2017. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2018. Fartøy som benyttet adgangen i 2016 blir belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2017.

§ 14 Fartøykvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde på eller over 13 meter

Fartøy med største lengde på eller over 13 meter med adgang til å delta i fisket med not, kan fiske og lande følgende kvanta makrell:

Hjemmels lengde

Kvotefaktor

Fartøykvote (tonn)

0-9,99

1,2145

31,44

10 - 12,99

1,5455

40,01

13 - 14,99

4,9446

128,01

15 - 17,99

7,0095

181,46

18 - 21,35

10,9945

284,63

Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten er 25,888.

§ 15 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

Fartøy med største lengde på eller over 13 meter med adgang til å delta i fisket med not, kan overfiske kvoten tildelt etter § 14 med inntil 10 % i 2017. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2018. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2017, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2018. Adgangen til å godskrive inntil 10 % av kvoten til 2018 er betinget av at det er registrert fangst av makrell på fartøyets deltakeradgang i inneværende år. Fartøy som benyttet adgangen i 2016 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2017.

§ 16 Kvote for fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre

Fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre, kan fiske og lande følgende kvanta makrell:   

Fartøyets hjemmelslengde

Kvotefaktor

Fartøykvote
(garantert kvote) (tonn)

 Maksimalkvote største lengde under 15 meter (tonn)

0-9,99 meter

1,2714

          37,27

78,27

10-10,99 meter

2,2249

          65,22

136,97

11-14,99 meter

2,2249

          65,22

136,97

15-21,35 meter

2,708

          79,39

166,71

Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten (garantert kvote) er 29,316 tonn. For fartøy med største lengde under 15 meter, er kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten satt til 61,562 tonn.Fartøy på eller over 15 meter største lengde som fisker med not eller trål kan fra og med 8. november 2017 fiske et maksimalkvotetillegg. Kvoteenheten for beregning av maksimalkvotetillegget settes til 14,658. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 8. november 2017 kl. 16.00.

 Fartøy med største lengde på eller over 15 meter kan fiske og lande en maksimalkvote tilsvarende fartøy under 15 meter største lengde, jf. første og annet ledd dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • Fartøyet kan ikke fiske med not eller trål i 2017.
  • Før fartøyets første tur i fisket etter makrell skal Fiskeridirektoratet ha mottatt påmelding på e-post til postmottak@fiskeridir.no. Påmeldingen skal inneholde navn på fartøy, registreringsnummer, kontaktinformasjon til fartøyet og informasjon om at fartøyet melder seg på maksimalkvoteregulert garn- og snørefiske etter makrell.

 Redskapsvalg foretatt etter tredje ledd gjelder også ved senere salg, tildeling av adgang til å delta til erstatning for tilsvarende deltakeradgang eller utskifting av fartøy etter deltakerforskriften §§ 44, 46 og 47.

§ 17 Redskapsfleksibilitet

Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med not kan også fiske notkvoten med garn og snøre. Tilsvarende kan fartøy med adgang til å delta med garn og snøre fiske denne kvoten med not.

§ 18 Strukturordningen

Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

§ 19 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

Etter at kvoten som tildeles etter § 16 er utnyttet, kan det enkelte fartøy fiske og lande inntil 10 % av fartøykvoten (garantert kvote) i 2017. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2018. Fartøy som benyttet adgangen i 2016 blir belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2017.

§ 20 Fartøykvote for fartøy i åpen gruppe

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppen kan fiske og lande inntil 10 tonn makrell.

§ 21 Kvote for ikke-merkeregistrert fartøy som fisker makrell med landnot

Den som fisker makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert, jf. forskrift 10. februar 2011 nr. 593 om fiske med landnot ved fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert, kan fiske og lande inntil 15 tonn makrell. Garantert kvantum er 5 tonn. Fisket etter første punktum stoppes med virkning fra og med fredag 9. juni 2017 klokken 15.00. Siste frist for innmelding er fredag 9. juni 2017 klokken 19.00.

Uavhengig av stoppen etter første ledd kan fisket fortsette innenfor garantert kvantum.

§ 22 Refordelingsdato

Fiskeridirektoratet kan tidligst endre kvotene for fartøy i kystnotgruppen under 13 meter største lengde fra og med 25. august 2017, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato.

Fiskeridirektoratet kan tidligst endre kvotene for fartøy i garn- og snøregruppen fra og med 15. september 2017, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato.

§ 23  Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

Fartøy under 13 meter største lengde som ved utskifting eller ombygging får endret største lengde, får kvoten beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

 Fartøy på eller over 13 meter største lengde som ved utskiftning eller ombygging får endret største lengde, får kvoten beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 9. juli 1998, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

Kapittel 5. Fellesbestemmelser

§ 24 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

 Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

 Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 25 Overføring av fangst

Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er satt i lås.

Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst.

§ 26 Bifangst

Det er ikke tillatt å ha bifangst av makrell ved fiske etter andre arter. Slik bifangst er likevel tillatt når bifangsten kan avregnes fartøyets makrellkvote, eller fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter makrell.

Fartøy som ikke har adgang til å delta i fisket etter makrell kan ha bifangst av makrell i følgende fiskeri:

a)

I fisket etter sild er det tillatt med inntil 10 % i vekt av makrell i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.

b)

I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.

 § 27 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 28 Meldeplikt ved sprenging av not

Fartøy som fisker med not skal melde fra om notsprenging på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

§ 29 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene, områdekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

Kapittel 6. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

§ 30 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 31 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 32 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder til og med 31. desember 2017.

 MKB/EW