Skjul søk

J-217-2017: (Utgått) Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild

Erstatter: J-216-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.11.2017

Gyldig til: 31.12.2017

Publisert: 29.11.2017

Forskrift om endring av forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 28. november 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

 I

 I forskrift 24. november 2017 om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild gjøres følgende endringer:

 § 1 (endret) skal lyde:

 § 1

 Uten hinder at kravet til låssetting i forskrift 22. dsember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33l første ledd, kan fartøy som har adgang til å samfiske i fisket etter norsk vårgytende sild overføre samfisket fangst direkte frå not til føringsfartøy så fremt følgende vilkår er oppfylt:

  1. Fartøy som ønsker å benytte seg av adgangen må ha registrert seg hos Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, og må sende SMS til Sjøtjenesten før not kastes
  2. Føringsfartøy må være tilstede når det kastes 

 II

 Forskriften trer i kraft straks  og gjelder til og med 31. desember 2017.

 Forskriften lyder etter dette:

-----------------

Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild  

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 24. november 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98. 

 § 1

Uten hinder at kravet til låssetting i forskrift 22. dsember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33l første ledd, kan fartøy som har adgang til å samfiske i fisket etter norsk vårgytende sild overføre samfisket fangst direkte frå not til føringsfartøy så fremt følgende vilkår er oppfylt:

  1. Fartøy som ønsker å benytte seg av adgangen må ha registrert seg hos Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, og må sende SMS til Sjøtjenesten før not kastes
  2. Føringsfartøy må være tilstede når det kastes

 § 2

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2017.

---------------

NWA/EW