Skjul søk

J-18-2019: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-254-2018

Erstattet av: J-27-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.02.2019

Publisert: 08.02.2019

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 4. februar 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 27 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

 I

 I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

 § 95 nytt tredje ledd skal lyde:

 Fiskeridirektoratet kan dispensere fra § 95 første ledd bokstav f) til å mellomlagre torsk inntil 20 uker på visse vilkår.

 II

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.

 Forskriften lyder etter dette:

---------

HØ/EW

Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

Vedlegg 1:

Vedlegg 2:

Vedlegg 3:

Vedlegg 4:

Vedlegg 5:

Vedlegg 6:

Vedlegg 7:

Vedlegg 8: