Skjul søk

J-179-2019: (Utgått) Forskrift om stopp av fangst av snøkrabbe i 2019

Gyldig fra: 15.10.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Forskrift om stopp av fangst av snøkrabbe i 2019

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. oktober 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 16 og forskrift 19. desember 2014 nr. 1836 om forbud mot fangst av snøkrabbe § 6.

   § 1 Stopp i fisket

  Fangst av snøkrabbe stoppes med virkning fra og med 30. oktober 2019.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2019.

  -------------

  JBN/EW

  Publisert: 16.10.2019