Skjul søk

J-132-2018: (Utgått) Forskrift om stenging av et område i Skagerrak innenfor Norges økonomiske sone for å begrense fisket av reker under minstemål

Erstatter: J-71-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.07.2018

Gyldig til: 16.07.2018

Publisert: 02.07.2018

Forskrift om stenging av et område i Skagerrak innenfor Norges økonomiske sone for å begrense fisket av reker under minstemål

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. juli 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift  22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 tredje ledd:

§ 1 Forbud mot fiske

I perioden fra og med 3. juli 2018 til og med 16. juli 2018 er det forbudt å fiske etter reker i et område i  Skagerrak innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 57 grader 58,0 minutter. Øst 007 grader 27,9 minutter.
  2. Nord 58 grader 00,4 minutter. Øst 007 grader 27,9 minutter.
  3. Nord 58 grader 00,4 minutter. Øst 007 grader 29,1 minutter.
  4. Nord 57 grader 58,0 minutter. Øst 007 grader 29,1 minutter.
    herfra tilbake til posisjon 1.

 § 2 Unntak

Det er likevel tillatt å fiske i det stengte området nevnt i § 1 dersom fartøyet har innmontert godkjent sorteringsristsystem i trålen for utsortering av reker under minstemål. Spileavstanden i ristene for utsortering av reker skal være minimum 10 mm.

Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før en starter fiske i det stengte området. Slik melding skal sendes per e-post til stengtfelt@fiskeridir.no E-postens emnefelt skal være «RTC-Stenging Skagerrak». Innhold i selve e-posten angis med elementene: Fartøyets navn, registreringsmerke, radiokallesignal, type sorteringsristsystem, og tidspunkt (UTC) for når fisket i det stengte området skal starte.

§ 3 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 16. juli 2018.

HJ/EW