Skjul søk

J-131-2018: (Utgått) Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite i EU-sonen i 2018

Erstatter: J-109-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.07.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 02.07.2018

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite i EU-sonen i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. juli 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 og forskrift 13. desember 2017 nr. 2017om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2018 § 3 første ledd.

§ 1 Stopp i fisket

 Fisket etter blåkveite i ICES statistikkområder 2.a og 6 i EU-sonen stoppes med virkning fra 3. juli 2018.

§ 2 Straff

 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2018.

---------

HY/EW