Skjul søk

J-126-2018: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone og i Irmingerhavet i 2018

Erstatter: J-70-2018

Erstattet av: J-259-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.06.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 26.06.2018

Forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone og i Irmingerhavet i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. juni 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 47, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686 og forskrift 20. desember 2017 nr. 2297 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2018 (deltakerforskriften) §§ 1 bokstav p), 42 og 43.

 I

 I forskrift 8. januar 2018 nr. 18 om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone og i Irmingerhavet i 2018 gjøres følgende endringer:

 § 8 (endret) skal skal lyde:

 Ved fiske etter torsk og blåkveite er det tillatt med inntil 25 % bifangst av uer i den enkelte fangst og ved landing.

 Ved fiske etter brosme er det tillatt med inntil 5 % bifangst av torsk og 40 % bifangst av uer i den enkelte fangst og ved landing

  II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

-------

Forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone og i Irmingerhavet i 2018

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. januar 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 47, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686 og forskrift 20. desember 2017 nr. 2297 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2018 (deltakerforskriften) §§ 1 bokstav p), 42 og 43.

 § 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande fisk og reker i Grønlands økonomiske sone, i NAFO område 1 og i ICES statistikkområder 5a, 12 og 14 utenfor noen stats jurisdiksjon i 2018.

§ 2 Totalkvoter

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i NAFO område 1 (Vest-Grønland):

a) 1 475 tonn blåkveite
    b)      80 tonn skolest
   

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområder 5a, 12  og 14 (Øst-Grønland):

a)  1 200 tonn torsk
    b)  1 000 tonn bunnlevende uer
    c)     975 tonn blåkveite
    d)     340 tonn brosm
    e)     120 tonn skolest
    f)      10  tonn kveite
    g)     150 tonn bifangst av andre arter

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande 1 500 tonn reker i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområder 5a og 14.

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande 878 tonn pelagisk uer i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområder 5a og 14 og i internasjonalt farvann utenfor noen stats jurisdiksjon i området avgrenset av følgende koordinater:

 

  1. 64°45’N og 28°30’W
  2. 62°50’N og 25°45’W
  3. 61°55’N og 26°45’W
  4. 61°00’N og 26°30’W
  5. 59°00’N og 30°00’W
  6. 59°00’N og 34°00’W
  7. 61°30’N og 34°00’W
  8. 62°50’N og 36°00’W og herfra til posisjon nr 1.

 § 3 Gruppekvoter

Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 1 475 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 437,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland.

Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 537,5 tonn blåkveite.

Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan totalt fiske og lande inntil 1 100 tonn torsk. Det avsettes 100 tonn torsk til bifangst for fartøy med torsketråltillatelse som fisker blåkveite og uer ved Øst-Grønland.

Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 900 tonn bunnlevende uer. Det avsettes 100 tonn bunnlevende uer til bifangst for konvensjonelle havfiskefartøy i fisket etter brosme.

Fartøy med seitrål- eller torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 878 tonn pelagisk uer.

Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 340 tonn brosme.

Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 10 tonn kveite.

§ 4 Fartøykvoter

Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fisket etter blåkveite ved Vest-Grønland tildeles fartøykvote på 491,67 tonn blåkveite.

Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fisket etter blåkveite tildeles fartøykvote på 218,75 tonn blåkveite.

Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy tildeles fartøykvote på 366,67 tonn torsk. Kvoten kan fiskes i ICES område 14 innenfor områdene Q1,Q2, Q3 og Q4.

Fartøy med torsketråltillatelse  som deltar i fiske etter bunnlevende uer tildeles fartøykvote på 450 tonn uer.

Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fiske etter blåkveite og bunnlevende uer tildeles fartøykvote på 50 tonn torsk.

§ 5 Maksimalkvote

Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy tildeles maksimalkvote på 210 tonn blåkveite.

§ 6 Påmelding og tillatelse

Fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse eller som har adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket kan ta til. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn kvotegrunnlaget gir rom for, vil deltakelsen bli avgjort ved loddtrekning.

Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

§ 7 Tids- og områdebegrensning

Det er forbudt å fiske pelagisk uer før 10. mai og etter 1. juli.

Det er forbudt å fiske torsk fra og med 1. april til og med 31. mai.

Fisket etter torsk kan bare foregå på de vilkårene og innenfor de områdene som er bestemt av grønlandske myndigheter og som fremgår av vedlegget til forskriften.

Fisket etter blåkveite ved Vest-Grønland kan bare foregå i området sør for 64°30`N.

§ 8 Bifangst

Ved fiske etter torsk og blåkveite er det tillatt med inntil 25 % bifangst av uer i den enkelte fangst og ved landing.

 Ved fiske etter brosme er det tillatt med inntil 5 % bifangst av uer i den enkelte fangst og ved landing.

§ 9 Omregningsfaktor ved fiske i internasjonalt farvann

Ved fiske i internasjonalt farvann skal det ved beregning av kvantum rund vekt fra sløyd og hodekappet uer, inkludert såkalt «japankutt», ved kvoteavregning og kontroll anvendes omregningsfaktor 1,70.

§ 10 Utseilingsfrist

Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september.

§ 11 Refordeling

Fartøykvotene kan endres eller oppheves dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det.

§ 12 Stopp i fisket

Fiskeriene vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.

§ 13 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 14 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2018. Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2017 nr. 2230 om regulering av fiske etter reker i Grønlands økonomiske sone i 2018, forskrift 19. desember 2017 nr. 2251 om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2018 og forskrift 20. desember 2017 nr. 2331 om regulering av fiske etter uer i Irmingerhavet og i Grønlands økonomiske sone i 2018.

HY/EW

Vedlegg: